Kamerstuk 31389-114

Motie van de leden Geurts en Dijkgraaf over de RDA-positieflijst als uitgangspunt

Dossier: Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

Gepubliceerd: 25 maart 2013
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: dieren landbouw
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-114.html
ID: 31389-114

Nr. 114 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS DIJKGRAAF

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 25 maart 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er besloten is tot instelling van een positieflijst zoogdieren;

overwegende dat het Andibel-arrest van het Europese Hof een arrest is waarin de spelregels voor de overheid voor de opstelling van een positieflijst zijn vastgesteld;

van mening dat het mogelijk moet zijn om tot een positieflijst te komen die rekening houdt met het voortbestaan van de hobbydiersector en uitwassen op dierenwelzijnsgebied voortkomt;

verzoekt de regering, alle soorten van de RDA-positieflijst als uitgangspunt te nemen en uiterlijk in 2015 te komen tot een lijst die Andibel-proof is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Dijkgraaf