Gepubliceerd: 26 november 2008
Indiener(s): Mei Li Vos (PvdA)
Onderwerpen: burgerlijk recht economie ict recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31358-11.html
ID: 31358-11

31 358
Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VOS

Ontvangen 26 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, wordt in artikel 156a een lid ingevoegd, luidende:

2a. Aan een wettelijke verplichting tot het verschaffen van een onderhandse akte wordt geacht niet te zijn voldaan zolang de ontvangst van die akte door degene aan wie de akte moet worden verschaft niet aan degene op wie die verplichting rust, is bevestigd.

Toelichting

Dit amendement beoogt de ontvangstbevestiging opnieuw verplicht te stellen, zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel voorzien was. Op deze manier wordt zeker gesteld dat de akte daadwerkelijk op het e-mail adres van de geadresseerde terecht is gekomen, met name als het gaat om verzekeringspolissen.

Vos