Gepubliceerd: 1 april 2009
Indiener(s): Agnes Kant (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31347-5.html
ID: 31347-5
Origineel: 31347-2

31 347
Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging en ter invoering van basistarieven voor de huishoudelijke verzorging

nr. 5
VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning te bevorderen en daartoe onder meer basistarieven voor de huishoudelijke verzorging in te voeren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt na artikel 21 een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 6a. Huishoudelijke verzorging

Artikel 21a

1. Onze Minister stelt jaarlijks, gehoord de Nederlandse Zorgautoriteit, de basistarieven vast voor het verlenen van huishoudelijke verzorging.

2. De basistarieven worden vastgesteld op basis van de reële kostprijzen van de onderscheidenlijke vormen van huishoudelijke verzorging.

3. Het college van burgemeester en wethouders neemt bij het aangaan van overeenkomsten met derden over het verlenen van huishoudelijke verzorging de vastgestelde basistarieven in acht.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde basistarieven.

Artikel 21b

1. Indien het college van burgemeester en wethouders het verlenen van huishoudelijke verzorging door derden laat verrichten, waarborgt hij daarbij de kwaliteit en de continuïteit van de huishoudelijke verzorging.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de verplichting van het college van burgemeester en wethouders, bedoeld in het eerste lid.

ARTIKEL II

Aan artikel 16 van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. het adviseren over de basistarieven voor de huishoudelijke verzorging, bedoeld in artikel 21a van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,