Gepubliceerd: 15 februari 2008
Indiener(s): Agnes Kant
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31347-2.html
ID: 31347-2

31 347
Voorstel van wet van het lid Kant tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met de vaststelling van basistarieven voor huishoudelijke verzorging

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is basistarieven vast te stellen voor de huishoudelijke verzorging in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning om daarmee de kwaliteit van die verzorging te bevorderen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt na artikel 21 een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 6a. Basistarieven huishoudelijke verzorging

Artikel 21a

1. Onze Minister stelt jaarlijks, gehoord de Nederlandse Zorgautoriteit, de basistarieven vast voor het verrichten van huishoudelijke verzorging.

2. De basistarieven worden vastgesteld op basis van de reële kostprijzen van de onderscheidenlijke vormen van huishoudelijke verzorging.

3. Het college van burgemeesters en wethouders neemt bij het aangaan van overeenkomsten over het verrichten van huishoudelijke verzorging de vastgestelde basistarieven in acht.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde basistarieven.

ARTIKEL II

Aan artikel 16 van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. het adviseren over de basistarieven voor de huishoudelijke verzorging, bedoeld in artikel 21a van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,