Kamerstuk 31266-8

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Amendement van het lid Jasper van Dijk

Dossier: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

Gepubliceerd: 15 juni 2009
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-8.html
ID: 31266-8
Wijzigingen: 31266-19

31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 8
AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Ontvangen 15 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, artikel 4.1.4., wordt aan het derde lid, onderdeel a, een zinsnede toegevoegd, luidende: waaronder mede begrepen de invoering van het competentiegerichte onderwijs,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de ondernemingsraad een instemmingsbevoegdheid krijgt over de invoering van de competentiegerichte kwalificatiestructuur bij de instelling waartoe de ondernemingsraad behoort.

Jasper van Dijk