Kamerstuk 31266-19

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Gewijzigd Amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van Dat gedrukt onder nr. 8

Dossier: Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

Gepubliceerd: 17 juni 2009
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-19.html
ID: 31266-19
Origineel: 31266-8

18,0 %
82,0 %

VVD

CU

D66

PVV

SP

PvdA

GL

CDA

PvdD

Verdonk

SGP


31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 19
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 17 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, wordt gewijzigd als volgt:

1. De aanhef komt te luiden: Na artikel 4.1.2 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:.

2. Na artikel 4.1.3 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4.1.4. Instemmingsbevoegdheid ondernemingsraad invoering competentiegericht onderwijs

1. De ondernemingsraad van een instelling heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot de invoering van het competentiegerichte onderwijs binnen die instelling.

2. Indien binnen een instelling één of meerdere ondernemingsraden op decentraal niveau bestaan, hebben zij de in het eerste lid bedoelde instemmingsbevoegdheid voor zover het de invoering van het competentiegerichte onderwijs betreft binnen de organisatorische eenheid waartoe zij behoren.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de ondernemingsraad een instemmingsbevoegdheid krijgt over de invoering van de competentiegerichte kwalificatiestructuur. Indien een instelling daarbij tevens over ondernemingsraden op decentraal niveau beschikt, dienen deze voor hun eigen organisatorische eenheid over het instemmingsrecht te beschikken. Voor een toelichting van de verschillende niveaus binnen een instelling wordt verwezen naar pagina 12 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2007–2008, 31 266, nr. 3).

Jasper van Dijk