Kamerstuk 30429-20

Wijziging van de Kernenergiewet (wegnemen aantal knelpunten); Amendement van het lid Jansen

Dossier: Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiƫle zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

Gepubliceerd: 20 mei 2009
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: bestuur energie natuur en milieu parlement
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30429-20.html
ID: 30429-20

30 429
Wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen

nr. 20
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 20 mei 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I, onderdeel B wordt een punt toegevoegd, luidende:

3. Onder plaatsing van de aanduiding «1» voor de bestaande tekst, wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verleent een vergunning als bedoeld in het eerste lid niet eerder dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement heeft tot doel de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer een beslissende stem te geven bij vergunningen aangaande de opwekking van kernenergie in Nederland. Vanwege sociaal maatschappelijke consequenties van deze beslissingen is instemming van de volksvertegenwoordiging van nationaal belang.

Jansen