Kamerstuk 30372-48

Gewijzigd amendement van de leden Van Toorenburg en Segers ter vervanging van nr. 45 over het opnemen van een horizonbepaling in de wet

Dossier: Voorstel van wet van de leden Heijnen, Voortman en Schouw houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)

Gepubliceerd: 14 februari 2013
Indiener(s): Gert-Jan Segers (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: recht staatsrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30372-48.html
ID: 30372-48
Origineel: 30372-45

41,3 %
58,7 %

CDA

PvdD

GL

50PLUS

CU

VVD

PvdA

SP

SGP

D66

PVV


Nr. 48 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN SEGERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 451

Ontvangen 14 februari 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 121 wordt vervangen door:

Artikel 121

  • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de vierde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en vervalt met ingang van 1 januari 2019.

  • 2. Ten aanzien van wetten waarvoor op het tijdstip van het vervallen van deze wet de termijn voor het indienen van een inleidend verzoek tot het houden van een referendum is ingegaan, blijft het bepaalde in deze wet ook na dat tijdstip van kracht.

Toelichting

Dit amendement beoogt de Wet raadgevend referendum te voorzien van een horizonbepaling. Het wetsvoorstel behoort naar zijn aard een tijdelijk karakter te hebben, omdat het bedoeld is als overbrugging totdat het correctief referendum in de Grondwet zal zijn vastgelegd.

Van Toorenburg Segers