Kamerstuk 25902-4

Initiatief-voorstel wijz. Arbeidswet ivm bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduurpatronen; Nota van wijziging

Dossier: Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen

Gepubliceerd: 12 april 1999
Indiener(s):
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden burgerlijk recht recht werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25902-4.html
ID: 25902-4
Origineel: 25902-2

25 902
Voorstel van wet van de leden Rosenmöller, Van Nieuwenhoven en Bakker houdende wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de wenselijkheid deeltijdarbeid en differentiatie van arbeidsduurpatronen te bevorderen (wet bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduur)

nr. 4
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 april 1999

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift vervalt «(wet bevordering deeltijdarbeid en differentiatie arbeidsduur)».

B

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 4:1a, tweede lid, eerste volzin, vervangen door: Van het eerste lid kan uitsluitend bij collectieve regeling worden afgeweken.

C

De aanhef van artikel I, onderdeel B, onder 2, wordt vervangen door: Onder vernummering van het eerste tot en met derde lid in derde tot en met vijfde lid worden twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:.

D

De aanhef van artikel I, onderdeel B, onder 3, wordt vervangen door: Het vijfde lid komt te luiden:.

Toelichting

Deze wijzigingen vloeien voort uit de redactionele kanttekeningen in het advies van de Raad van State.

Rosenmöller

Van Nieuwenhoven

Bakker