Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Verworpen

Stemming van 23 november 2017
Status: Verworpen
Stemmen - verworpen
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (initiatiefwetgeving)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)