Wetsvoorstel 33935 - 13 mei 2014
Indieners: Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD), Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Inbreng geleverd
Brief regering
Besluitenlijst 2014A028007
Rapport/brief Algemene Rekenkamer - president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 18 juni 2014. Aanbieding van een afschrift van de brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende het wetsvoorstel Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein - 33935-6

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Desgewenst betrekken bij wetsvoorstel TK 33935 Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein.5

2 oktober 2014

Besluitenlijst 2014A031748
Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 september 2014. Aankondiging van het intrekken van het voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein - 33935-7

Indiener: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Besluit: Algemeen overleg voeren over de stukken die oorspronkelijk voor het WGO waren geagendeerd.
Besluit: Bewindspersoon verzoeken om de Kamer te informeren over de regierol.

25 september 2014

Brief regering
Verslag (nader, tweede nader etc.)