Stemming

Amendement van de leden Wassenberg en Kwint over het afschaffen van de rente op studieleningen

30,0 %
70,0 %


Groep Van Haga

BBB

Omtzigt

SGP

Fractie Den Haan

PvdD

FVD

VVD

BIJ1

D66

JA21

DENK

SP

GL

CDA

CU

Volt

PVV

PvdA


Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WASSENBERG EN KWINT

Ontvangen 15 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel A, worden na de aanhef twee onderdelen ingevoegd, luidende:

0. In de begripsbepaling van «lening» wordt «rentedragende» vervangen door «niet-rentedragende».

  • 0a. In de begripsbepaling van «prestatiebeurs» wordt «rentedragende» telkens vervangen door «niet-rentedragende» en vervalt «waarbij de rente teniet gaat,».

II

In artikel I worden na onderdeel I twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 4.8, tweede lid, vervalt de derde zin.

Ib

Artikel 4.15 vervalt.

III

In artikel I wordt na onderdeel J een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ja

In artikel 5.3, tweede lid, vervalt de derde zin.

IV

In artikel I wordt na onderdeel L drie onderdelen ingevoegd, luidende:

La

Paragraaf 5.8 vervalt.

Lb

In artikel 6.1b vervalt «vermeerderd met de volgens dit hoofdstuk berekende rente».

Lc

Artikel 6.2, derde lid, vervalt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot het derde en vierde lid.

V

Artikel I, onderdeel N, komt te luiden:

N

Artikel 6.3 vervalt.

VI

In artikel I wordt na onderdeel N een onderdeel ingevoegd, luidende:

Na

Artikel 6.4 vervalt.

VII

In artikel I wordt na onderdeel O een onderdeel ingevoegd, luidende:

Oa

In artikel 6.8 vervallen het tweede en vierde lid, onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid.

VIII

Artikel I, onderdeel P, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en in de tekst wordt «Artikel 6,9, derde lid,» vervangen door «Het derde lid».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) worden een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 6.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Rente en aflossing» vervangen door «Aflossing» en wordt «vervallen» vervangen door «vervalt».

IX

In artikel I wordt na onderdeel R een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ra

Artikel 6.17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervallen de tweede tot en met de vierde zin.

2. Het vierde lid vervalt.

X

Aan artikel I, onderdeel S, onderdeel 1, wordt toegevoegd «en wordt na «paragraaf 6.1» ingevoegd «zoals die luidde op de dag voorafgaand aan de dag van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen Lb, Lc, N, Na, Oa, P en Ra, van de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs»».

Toelichting

De indieners stellen voor om de rente op studieleningen permanent vast te stellen op nul procent en deze dus los te koppelen van de rente op staatsobligaties.

Het aangaan van een lening werd door de regering, bij het invoeren van het leenstelsel, gezien als een investering van de student in zichzelf. Lange tijd was de rente op de studielening nul procent. De regering is van mening dat het in rekening brengen van rente op de studielening te rechtvaardigen is omdat de overheid financiële middelen aan moet trekken en daar zelf rente over betaalt. Echter vinden de indieners het principieel onjuist om deze rente door te berekenen naar studenten. Rechtvaardiger zou zijn om deze rente te bezien als een investering van de overheid in de student.

Daarnaast is het volgens de indieners niet meer dan logisch dat de rente voordat een schuld wordt aangegaan vastgesteld wordt. Veel studenten zijn een studielening aangegaan zonder goed op te hoogte te zijn gesteld van alle renterisico’s en de mogelijke gevolgen van die lening voor bijvoorbeeld het aangaan van een hypotheek. De rijksoverheid heeft namelijk verzuimd studenten bij het aangaan van hun studielening een financiële prospectus te geven met voorlichting over renterisico’s, risicoprofielen, gevolgen voor het aangaan van hypothecaire verplichtingen enzovoorts. Het ontbreken van dergelijke leningsvoorwaarden worden bij andere leningen ook niet geaccepteerd. Een lening aangegaan bij een overheidsdienst zou daarnaast juist voorzien moeten zijn van alle informatie die we van marktpartijen ook eisen: de overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Wassenberg Kwint


Amendement van de leden Wassenberg en Kwint over het afschaffen van de rente op studieleningen

2023-02-15
Dossier: 36229
Indiener(s): Peter Kwint , Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36229-17.html