Stemming

Amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verhogen van de tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs naar 5000 euro en het schrappen van de diploma-eis

42,0 %
58,0 %


Omtzigt

VVD

Volt

SP

BBB

Fractie Den Haan

PvdA

PvdD

GL

Groep Van Haga

CDA

CU

D66

PVV

BIJ1

FVD

DENK

SGP

JA21


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID KWINT C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 15 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het met artikel I, onderdeel Y, voorgestelde artikel 12.30 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt aan het slot van onderdeel a toegevoegd «; en», wordt aan het slot van onderdeel b «; en» vervangen door een punt, en vervalt onderdeel c.

2. In het derde lid wordt «€ 29,92» vervangen door «€ 104,16».

Toelichting

De tegemoetkoming die het kabinet voorstelt is volstrekt onvoldoende. Dit amendement verhoogt de compensatie naar 5.000 euro voor iedere student die heeft gestudeerd onder het leenstelsel. Dit betekent dat het maandbedrag 104,16 euro wordt en het jaarbedrag 1.250 euro. De diploma-eis wordt met dit amendement ook geschrapt, omdat de indieners van mening zijn dat het ontegenzeggelijk zo is dat studenten die geen diploma hebben behaald ook slachtoffer zijn geworden van het leenstelsel. Door middel van dit amendement pogen de indieners meer recht te doen aan de schade die studenten is berokkend door het roekeloze en mislukte experiment met het leenstelsel.

Kwint Van Baarle Wassenberg


Amendement van het lid Kwint c.s. ter vervanging van nr. 9 over het verhogen van de tegemoetkoming voor cohorten onder het studievoorschot hoger onderwijs naar 5000 euro en het schrappen van de diploma-eis

2023-02-15
Dossier: 36229
Indiener(s): Peter Kwint , Frank Wassenberg (PvdD), Stephan van Baarle (DENK)
Onderwerpen: hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36229-16.html