Stemming

Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen over het eerder betrekken van signalen van online radicalisering bij het eventueel aanmelden van een casus voor een persoonsgerichte aanpak radicalisering (t.v.v. 36225-25)

90,7 %
9,3 %


BBB

SGP

D66

PvdD

GroenLinks-PvdA

JA21

VVD

NSC

SP

CDA

Volt

PVV

FVD

DENK

CU


Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID MICHON-DERKZEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 25

Voorgesteld 26 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) staat dat radicalisering van jonge jihadisten en rechts-extremisten nu grotendeels online plaatsvindt;

constaterende dat het wenselijk is om zo vroeg mogelijk te kunnen interveniëren in radicaliseringsprocessen en passende interventies in kaart te brengen;

constaterende dat sommige gemeenten in de praktijk een gebrek aan voldoende juridisch grondslag ervaren bij het in kaart brengen van online radicalisering;

overwegende dat de Minister van J&V en SZW samen met gemeenten al enige tijd in gesprek zijn om het delen van best practices te stimuleren en te faciliteren en een effectieve lokale preventieve aanpak van online extremisme verder te ontwikkelen;

van mening dat de knelpunten die gemeenten ervaren bij het ontwikkelen van een effectieve aanpak zo snel mogelijk moeten worden opgelost en dat aanpassing van wet- en regelgeving daarvoor noodzakelijk kan zijn;

verzoekt de regering te bevorderen dat signalen van online radicalisering eerder kunnen worden betrokken bij het maken van afwegingen over het aanmelden van een casus voor een persoonsgerichte aanpak radicalisering;

en gaat over tot de orde van de dag

Michon-Derkzen


Gewijzigde motie van het lid Michon-Derkzen over het eerder betrekken van signalen van online radicalisering bij het eventueel aanmelden van een casus voor een persoonsgerichte aanpak radicalisering (t.v.v. 36225-25)

2024-03-26
Dossier: 36225
Indiener(s): Ingrid Michon (VVD)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36225-34.html