Stemming

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht

48,7 %
51,3 %


VVD

CU

GroenLinks-PvdA

FVD

JA21

PvdD

D66

SGP

CDA

DENK

NSC

BBB

Volt

SP

PVV


Nr. 33 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SIX DIJKSTRA C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 32

Ontvangen 22 maart 2024

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14. Commissie van toezicht

  • 1. Er is een gezamenlijke commissie van toezicht, die is belast met:

    • a. het houden van toezicht op de rechtmatigheid, doelmatigheid en evenredigheid van de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze wet is gesteld, onverminderd het toezicht waarmee de Autoriteit persoonsgegevens op grond van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming is belast;

    • b. het gevraagd en ongevraagd inlichten en adviseren van een casusoverleg aangaande de door de commissie geconstateerde bevindingen.

  • 2. Het oordeel van de commissie van toezicht is niet bindend. Afwijking van het oordeel van de commissie van toezicht kan uitsluitend beargumenteerd plaatsvinden.

  • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de bevoegdheden, de werkwijze en de samenstelling van de commissie van toezicht, de wijze van benoeming en ontslag van haar leden.

Toelichting

De rechtmatigheidsadviescommissie wordt een commissie van toezicht. Deze krijgt tot taak niet enkel het adviseren over de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in de casusoverleggen, maar ook het toezicht houden op al dat onder deze wet is bepaald. Dat betreft toezicht op onder meer de noodzakelijkheid, proportionaliteit en subsidiariteit van de uitvoering in relatie tot het doel, inclusief het proces van weging, analyse, afstemming en coördinatie, en voor zover meetbaar ook op de effectiviteit van de gecoördineerde aanpak. Het oordeel van de commissie van toezicht is niet bindend. Afwijking van het oordeel van de commissie van toezicht kan uitsluitend beargumenteerd plaatsvinden. Additionele kaders voor deze commissie kunnen middels een AMvB worden vastgesteld.

Six Dijkstra Mutluer Van Nispen


Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Six Dijkstra c.s. ter vervanging van nr. 32 over een gezamenlijke commissie van toezicht

2024-03-22
Dossier: 36225
Indiener(s): Michiel van Nispen , Song├╝l Mutluer (PvdA), Jesse Six Dijkstra (NSC)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36225-33.html