Stemming

Motie van het lid El Abassi over een onderzoek initiëren naar de impact van antiterrorismewetgeving en -beleid op verschillende groepen binnen de Nederlandse samenleving

30,0 %
70,0 %


GroenLinks-PvdA

SGP

FVD

CDA

VVD

D66

DENK

PVV

NSC

JA21

SP

BBB

Volt

CU

PvdD


Nr. 29 MOTIE VAN HET LID EL ABASSI

Voorgesteld 21 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het door de NCTV verhoogde dreigingsniveau in Nederland kan leiden tot een toename van discriminatie jegens Nederlandse moslims die onterecht worden geassocieerd met terrorisme en dreiging;

overwegende dat dit bevestigd wordt door Europees onderzoek, waaruit blijkt dat antiterrorismewetgeving en daarmee samenhangende maatregelen, waaronder alerteringssystemen, niet alleen tot doel hebben de veiligheid van de samenleving te vergroten, maar ook kunnen leiden tot discriminatie en stigmatisering van moslims, waardoor deze zich onveiliger voelen en het risico lopen om ten onrechte als verdacht te worden beschouwd;

verzoekt de regering een onderzoek te initiëren naar de impact van antiterrorismewetgeving en -beleid op verschillende groepen binnen de Nederlandse samenleving, met speciale aandacht voor de ervaringen van moslims, om inzicht te krijgen in de effectiviteit en de neveneffecten van dergelijke maatregelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Abassi


Motie van het lid El Abassi over een onderzoek initiëren naar de impact van antiterrorismewetgeving en -beleid op verschillende groepen binnen de Nederlandse samenleving

2024-03-21
Dossier: 36225
Indiener(s): Ismail El Abassi (DENK)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36225-29.html