Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Mohandis ter vervanging van nr. 10 over het kunnen opvangen in een pleeggezin van jongeren in een residentiële instelling die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

48,7 %
51,3 %


Fractie Den Haan

CU

FVD

Groep Van Haga

DENK

PVV

JA21

Volt

D66

BIJ1

Omtzigt

PvdA

SGP

CDA

GL

SP

BBB

VVD

PvdD


Nr. 23 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN MOHANDIS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 12 september 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, onderdeel 1, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c, onderdeel 3°, komt te luiden:

  • 3°. de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt voor zover de te verlenen jeugdhulp uit jeugdhulp met verblijf bestaat, met dien verstande dat na het bereiken van de leeftijd van achttien jaar de jeugdhulp pleegzorg betreft, en indien:

    • de jeugdhulp was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, of

    • de jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar binnen een termijn van een half jaar na beëindiging wordt hervat, of

2. In onderdeel d vervalt «wordt voor de tekst «onverminderd onderdeel 3°,» ingevoegd en».

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat niet alleen pleegzorg standaard kan worden verlengd tot 21 jaar, maar ook dat jongeren die verblijven in residentiële instellingen en de leeftijd van 18 jaar bereiken, opgevangen kunnen worden in een pleeggezin, doordat ook deze pleegouders een pleegvergoeding kunnen ontvangen.

Vooral voor jongeren die in een residentiële instelling hebben gezeten kan de overgang naar zelfstandigheid enorm zijn. Veel jongeren kunnen niet terug naar de biologische ouders, hebben moeite met het vinden van een woonplek en worden dakloos.

Dit amendement helpt om jongeren die dat willen en de mogelijkheid hebben, een stabiele plek te vinden bij een pleeggezin op weg naar zelfstandigheid.

Westerveld Mohandis


Gewijzigd amendement van de leden Westerveld en Mohandis ter vervanging van nr. 10 over het kunnen opvangen in een pleeggezin van jongeren in een residentiële instelling die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

2022-09-12
Dossier: 35833
Indiener(s): Mohammed Mohandis (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-23.html