Stemming

Amendement van het lid-Ceder over het niet langer toestaan van het schrappen van de afstammingsgegevens op verzoek van adoptiefouders

100,0 %
0,0 %


FVD

Fractie Den Haan

GL

SP

PvdD

VVD

CDA

BIJ1

Volt

PvdA

PVV

DENK

Groep Van Haga

D66

BBB

JA21

CU

SGP


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID CEDER

Ontvangen 9 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel K, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en in de tekst wordt «Artikel 2.57, vierde lid,» vervangen door «Het vierde lid».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) wordt een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.57 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «op schriftelijk verzoek van de adoptiefouders van een minderjarige jonger dan 16 jaar, of».

Toelichting

Dit amendement beoogt om het recht van het kind om te weten van wie het afstamt beter te beschermen.

Momenteel bestaat de mogelijkheid voor adoptiefouders om gegevens van een adoptiefkind jonger dan zestien uit de BRP te laten verwijderen. Het gaat om gegevens over de naam, één of beide ouders, de bij adoptie verloren nationaliteit en/of gegeven over de bijhoudingsgemeente en het adres in die gemeente alsmede over het verblijf in Nederland en het vertrek uit Nederland.

Wanneer het college op verzoek van de ouders hiertoe overgaat betekent het dat de drempel hoger wordt gelegd voor het kind om inzicht te krijgen in de eigen afstamming. Dit staat op gespannen voet met artikel 30 van het Haags Adoptieverdrag dat staten verplicht zorg te dragen voor gegevens omtrent de afkomst van het kind. Eveneens bestaat er spanning met het recht van het kind om te weten van wie het afstamt zoals valt af te leiden uit artikel 8 EVRM en artikel 7, lid 1 IVRK.

Indiener acht het daarom wenselijk dat de afstammingsgegevens van het kind niet door een ander kunnen worden verwijderd. Dit amendement laat nog wel de mogelijkheid intact voor adoptiefkinderen om er zelf voor te kiezen genoemde gegevens uit de BRP te laten verwijderen wanneer zij zestien jaar of ouder zijn.

Ceder


Amendement van het lid-Ceder over het niet langer toestaan van het schrappen van de afstammingsgegevens op verzoek van adoptiefouders

2021-06-09
Dossier: 35648
Indiener(s): Don Ceder (CU)
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35648-9.html