Stemming

Motie van de leden Bisschop en Alkaya over onderzoek naar de risico's van biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart

100,0 %
0,0 %


CU

GL

BIJ1

PVV

SGP

DENK

JA21

Groep Van Haga

FVD

D66

BBB

Volt

VVD

Fractie Den Haan

PvdA

SP

PvdD

CDA


Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN BISSCHOP EN ALKAYA

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is de binnenvaart mee te nemen onder de bijmengverplichting voor biobrandstoffen;

overwegende dat bijmenging van biodiesel risico's met zich mee kan brengen voor scheepsmotoren en dat nog geen gericht onderzoek heeft plaatsgevonden;

overwegende dat volgens het kabinetsplan de binnenvaart in één keer geconfronteerd wordt met het reguliere, hoge bijmengpercentage en bijbehorende prijsrisico's;

verzoekt de regering op korte termijn onderzoek uit te laten voeren naar de risico's van verschillende soorten biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart;

verzoekt de regering, in overleg met sectororganisaties te bezien hoe de invoering van de bijmengverplichting in de binnenvaart op een zorgvuldige wijze vormgegeven kan worden, en de Kamer hierover voor de behandeling van het voorgenomen ontwerpbesluit voor herziening van het Besluit energie vervoer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

Alkaya


Motie van de leden Bisschop en Alkaya over onderzoek naar de risico's van biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart

2021-05-20
Dossier: 35626
Indiener(s): Mahir Alkaya (SP), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-25.html