Stemming

Amendement van het lid Krol over vervallen van het leeftijdscriterium en voorkomen dat huizenbezitters gebruik kunnen maken van de vrijstelling

32,7 %
67,3 %


CDA

SP

vKA

Krol

SGP

Van Haga

CU

VVD

PVV

PvdA

D66

DENK

FVD

50PLUS

GL

PvdD


Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID KROL

Ontvangen 26 oktober 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, onder 1 wordt het voorgestelde onderdeel p als volgt gewijzigd:

1. In subonderdeel 1° vervalt «jonger dan vijfendertig jaar».

2. In subonderdeel 2° wordt na «niet eerder heeft toegepast» ingevoegd «, niet eerder een woning heeft verkregen».

Toelichting

De aanleiding voor deze wet is het verbeteren van de positie van starters op de woningmarkt ten opzichte van beleggers. Het wetsvoorstel sluit echter, naar het oordeel van de indiener, ten onrechte een deel van de starters uit en bevoorrecht bovendien een grotere groep dan starters.

In de eerste plaats beoogd indiener met het amendement de positie op de woningmarkt te verbeteren voor alle starters, ongeacht hun leeftijd. Daarom stelt hij voor het leeftijdscriterium «jonger dan 35 jaar» te schrappen. Het onderscheid maken naar leeftijd is naar de overtuiging van de indiener geen zinvol onderscheid bij het verbeteren van de positie van starters op de woningmarkt, doch arbitrair en discriminatoir.

In de tweede plaats beoogd indiener te voorkomen dat huizenbezitters eveneens van de regeling gebruik kunnen maken. Dat zijn immers geen starters die een extraatje nodig hebben.

De in het wetsvoorstel voorgestelde differentiatie in overdrachtsbelasting dient alleen te gelden voor starters, van alle leeftijden, die voor het eerst een huis kopen en niet voor kopers die reeds een huis bezitten.

Het budgettaire beslag wordt gedekt door een langlopende lening op de kapitaalmarkt tegen een zo laag mogelijke rente.

Krol


Amendement van het lid Krol over vervallen van het leeftijdscriterium en voorkomen dat huizenbezitters gebruik kunnen maken van de vrijstelling

2020-10-26
Dossier: 35576
Indiener(s): Henk Krol
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35576-8.html