Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 20 over een inburgeringsaanbod binnen 10 weken na vaststelling van een persoonlijk plan arbeid en participatie

32,7 %
67,3 %


CDA

SGP

Van Haga

50PLUS

PvdD

SP

DENK

PvdA

VVD

FVD

GL

D66

PVV

CU


Nr. 57 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KUZU TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20

Ontvangen 1 juli 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «tijdig» vervangen door «uiterlijk binnen tien weken na vaststelling van het persoonlijk plan inburgering en participatie, bedoeld in artikel 15, derde lid,».

2. Na het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 3a. De cursusinstelling die de cursus, bedoeld in het eerste lid, gericht op het behalen van het inburgeringsexamen of de zelfredzaamheidsroute aanbiedt, organiseert het onderwijs zo dat het vinden van betaalde arbeid zo min mogelijk wordt belemmerd.

Toelichting

Dit amendement regelt in het belang van de betrokkene en van een spoedige aanvang van de inburgering, dat het college zorg draagt dat het onderwijs uiterlijk tien weken na de vaststelling van het persoonlijk plan inburgering en participatie aanvangt. Deze termijn is, zeker voor asielstatushouders, essentieel om een spoedig begin van het inburgeringsonderwijs en daarmee ook hun toegang tot arbeid mogelijk te maken. Het college moet er ook op toezien dat de organisatie van het onderwijs het vinden van betaalde arbeid zo min mogelijk belemmert. Voorkomen moet worden dat asielstatushouders jarenlang praktisch geen toegang tot betaalde arbeid hebben.

Kuzu


Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 20 over een inburgeringsaanbod binnen 10 weken na vaststelling van een persoonlijk plan arbeid en participatie

2020-07-01
Dossier: 35483
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-57.html