Stemming

Amendement van het lid Kuzu over de vrijwillige inburgering van niet-inburgeringsplichtigen

24,7 %
75,3 %


SGP

50PLUS

CU

D66

PVV

DENK

SP

PvdD

VVD

Van Haga

FVD

GL

PvdA

CDA


Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na Hoofdstuk 3 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 3a. VRIJWILLIGE INBURGERING

Artikel 10a. Vrijwillige inburgering

  • 1. De personen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, kunnen onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden vrijwillig deelnemen aan een leerroute als bedoeld in de artikelen 7 of 8.

  • 2. De artikelen 7 en 8, met uitzondering van het derde lid, 20 en 21, zijn op vrijwillige inburgering van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

    • a. voor «inburgeringsplichtige» wordt gelezen «vrijwillige inburgeraar»;

    • b. voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, voor «tijdens de brede intake aangeeft» wordt gelezen «bij het college aangeeft».

II

In artikel 20, derde lid, wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door « worden regels gesteld».

Toelichting

Dit amendement betreft de vrijwillige inburgering. Het regelt de verstrekking van sociale leningen aan burgers van andere EU-lidstaten die op grond van het vrij verkeer van personen in de EU en aan burgers van derde landen met een verblijfsrecht in Nederland op grond van het EU-recht of op grond van het Nederlandse recht langer dan drie maanden in Nederland mogen verblijven.

Kuzu


Amendement van het lid Kuzu over de vrijwillige inburgering van niet-inburgeringsplichtigen

2020-06-29
Dossier: 35483
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-29.html