Stemming

Amendement van het lid Stoffer over het vervangen van de term 'brede intake' door 'participatieverkenning'

4,7 %
95,3 %


PVV

GL

SP

PvdD

CU

50PLUS

SGP

DENK

FVD

D66

VVD

CDA

PvdA

Van Haga


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 26 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling «brede intake» en wordt in alfabetische volgorde ingevoegd:

participatieverkenning:

participatieverkenning, bedoeld in artikel 14;

II

In artikel 8, eerste lid, wordt «brede intake» vervangen door «participatieverkenning».

III

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «brede intake» vervangen door «participatieverkenning».

2. In het eerste lid wordt «afname van de brede intake» vervangen door «participatieverkenning».

3. In het tweede lid wordt «brede intake» vervangen door « participatieverkenning».

4. In het derde lid wordt «brede intake» telkens vervangen door «participatieverkenning».

5. In het vierde lid wordt «brede intake» vervangen door «participatieverkenning».

IV

In artikel 15, eerste lid, wordt «brede intake» vervangen door «participatieverkenning».

V

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «brede intake» vervangen door «participatieverkenning».

2. In het eerste lid wordt «brede intake» vervangen door «participatieverkenning».

VI

Artikel 35 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het afnemen van de brede intake» vervangen door «de participatieverkenning».

2. In het tweede lid wordt «het afnemen van de brede intake» vervangen door «de participatieverkenning».

VII

In artikel 37, tweede lid, onder b, wordt «de afname van de brede intake» vervangen door «de participatieverkenning».

Toelichting

Ondergetekende vindt de aanduiding «brede intake» een bloedeloze term die te weinig recht doet aan het specifieke karakter van het gesprek en de wederzijdse verantwoordelijkheid van gemeente en nieuwkomer. Dit amendement spreekt daarom van de participatieverkenning. Het sluit daarmee aan bij de participatieverklaring, het participatieverklaringstraject dat daartoe leidt en het persoonlijk plan inburgering en participatie dat bij aanvang van dat traject geformuleerd wordt. Nieuwkomer en gemeente verkennen samen en op basis van wederkerigheid hoe de deelname aan de samenleving vorm gaat krijgen.

Stoffer


Amendement van het lid Stoffer over het vervangen van de term 'brede intake' door 'participatieverkenning'

2020-06-26
Dossier: 35483
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-10.html