Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Gijs van Dijk en Smeulders t.v.v. 13 over het specificeren van onderdelen van een vergoeding

76,7 %
23,3 %


SGP

PvdA

Van Haga

VVD

50PLUS

CDA

SP

FvD

D66

PVV

Groep Krol/vKA

PvdD

CU

DENK

GL


Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN GIJS VAN DIJK EN SMEULDERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 12 mei 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel III wordt in artikel 6, vierde lid, aan het slot een zin toegevoegd, luidende: Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop onderdelen van een vergoeding worden gespecificeerd.

Toelichting

Bij detachering wordt vaak gebruik gemaakt van hoge premievrije dagvergoedingen om het loon in het zendland op te plussen tot het Nederlandse loon. Dat kan oplopen tot driekwart van het hele loon. Over dat deel worden geen premies afgedragen en geen rechten opgebouwd. Dit leidt tot enorme loonkostenverschillen. In de herziene richtlijn1 blijft het toeslagen/onkostenregime waar het arbeidscontract gesloten is (het zendland) van toepassing. Dus als een zendland hoge onbelaste toeslagen voor werken in het buitenland toestaat als onderdeel van het loon, waarover geen sociale zekerheidspremies worden afgedragen, zonder een verplichte onkostenvergoeding, blijft er een groot kostenvoordeel bestaan. Nederland kan daarin niet ingrijpen, maar kan wel eisen stellen aan de inzichtelijkheid van de loonbestanddelen en nadere concretisering welke bestanddelen géén onderdeel mogen zijn van het wettelijk minimumloon (wml).

Dit amendement regelt dat bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) nadere regels kunnen worden gesteld aan de wijze waarop onderdelen van een vergoeding worden gespecificeerd. Indieners beogen hiermee dat werkgevers op de loonstrook aangeven uit welke bestanddelen de premievrije dagvergoeding bestaat, uitgesplitst per categorie, zoals onkostenvergoedingen, vergoedingen voor huisvesting, vergoedingen voor maaltijden etc. Indieners stellen voor dat (bij aanname van het amendement) de Minister hierover in gesprek gaat met de Inspectie SZW en sociale partners. Het doel daarvan is dat de Inspectie SZW eenvoudig kan handhaven in gevallen waarin werkgevers ten onrechte bestanddelen onderdeel laten zijn van het minimumloon.

Gijs van Dijk Smeulders


Gewijzigd amendement van de leden Gijs van Dijk en Smeulders t.v.v. 13 over het specificeren van onderdelen van een vergoeding

2020-05-12
Dossier: 35358
Indiener(s): Gijs van Dijk (PvdA), Paul Smeulders (GL)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35358-21.html