Stemming

Motie van het lid Bruins over het inschrijven van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register

100,0 %
0,0 %


FvD

CDA

SP

PvdA

DENK

D66

VVD

SGP

50PLUS

PvdD

PVV

vKA

GL

Van Haga

CU


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BRUINS

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een algemeen nut beogende instelling (anbi) geen uiteindelijk belanghebbende kent omdat bestuursleden van een anbi zichzelf niet kunnen begunstigen conform artikel 2:285, lid 3 van de statuten en artikel 2:26, lid 3 BW;

overwegende dat het opnemen van anbi-bestuurders in het UBO-register op eenzelfde wijze als bestuurders van een vennootschap die minder dan 25% van de aandelen bezitten zal leiden tot misverstanden, onjuiste informatie en juridische onzuiverheid, terwijl het UBO-register juist verhoogde transparantie over rechtspersonen beoogt;

verzoekt de regering, om bij de inschrijving van anbi's in het UBO-register een duidelijk onderscheid te maken tussen statutair aangewezen personen van een anbi en bestuurders van een vennootschap die minder dan 25% van de aandelen bezitten;

verzoekt de regering voorts om samen met Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) besturen van anbi's op te roepen om het gehele statutaire bestuur in het UBO-register in te schrijven conform de inschrijving in het Handelsregister,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins


Motie van het lid Bruins over het inschrijven van het gehele bestuur van een anbi in het UBO-register

2019-12-03
Dossier: 35179
Indiener(s): Eppo Bruins (CU)
Onderwerpen: criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35179-14.html