Stemming

Motie van de leden Moorlag en Beckerman over een verkenning naar alternatieven voor de ODE

61,3 %
38,7 %


PvdA

GL

CU

D66

DENK

SP

50PLUS

PvdD

SGP

FVD

CDA

PVV

VVD


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN BECKERMAN

Voorgesteld 15 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal huishoudens dat wordt aangeslagen voor de ODE daalt en verder gaat dalen;

overwegende dat daardoor de heffingsgrondslag steeds verder versmalt, de continuïteit van het ODE-systeem wordt aangetast en de ODE op langere termijn niet houdbaar is;

overwegende dat de ODE een vorm van CO2-beprijzing is, die ertoe leidt dat huishoudens in vergelijking met bedrijven onevenredig zwaar worden aangeslagen;

verzoekt de regering, een verkenning te doen naar alternatieven voor de ODE, waarbij vertrekpunten zijn: rechtvaardige lastenverdeling, het principe «de vervuiler betaalt», continuïteit, transparantie en begrijpelijkheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Beckerman


Motie van de leden Moorlag en Beckerman over een verkenning naar alternatieven voor de ODE

2018-11-15
Dossier: 35004
Indiener(s): Sandra Beckerman , William Moorlag (PvdA)
Onderwerpen: energie natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35004-13.html