Stemming

Amendement van het lid Van Nispen over door de minister aangewezen vluchten binnen de EU waarop deze wet van toepassing is

22,0 %
78,0 %


GL

SP

FvD

CDA

SGP

D66

PvdA

PvdD

DENK

PVV

50PLUS

CU

VVD


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 13 april 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 3 wordt na «alsmede op» ingevoegd «door Onze Minister aangewezen».

Toelichting

De bepalingen van de PNR-richtlijn kunnen, op grond van artikel 2 lid 3 van de richtlijn, uitsluitend op geselecteerde vluchten binnen de EU van toepassing worden verklaard. Aangezien de leden van de SP-fractie de privacy van zo min mogelijk passagiers willen schenden, en daarom niets zien in het standaard opslaan van de gegevens van alle passagiers op alle vluchten binnen de EU, is het zaak de richtlijn een zo beperkt en specifiek mogelijke strekking mee te geven. Daarom regelt dit amendement dat de Minister van Justitie en Veiligheid de vluchten binnen de EU aanwijst waarop deze wet van toepassing is.

Van Nispen


Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

2018-04-13
Dossier: 34861
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: luchtvaart openbare orde en veiligheid terrorisme verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34861-9.html