Stemming

Motie van de leden Van Nispen en Buitenweg over betere informatie-uitwisseling over verdachte personen tussen Europese lidstaten

44,7 %
55,3 %


SGP

PVV

D66

FvD

PvdA

CDA

SP

VVD

PvdD

GL

50PLUS

CU

DENK


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN BUITENWEG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van11 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat informatie-uitwisseling over verdachte personen tussen Europese lidstaten nog steeds niet optimaal is;

constaterende dat slechts een klein aantal lidstaten bijdraagt aan het delen van informatie en het gebruik van reeds bestaande Europese systemen en databases;

van mening dat vanuit het oogpunt van dataminimalisatie in relatie tot de bescherming van de privacy het niet wenselijk is om nog meer data van alle burgers te verzamelen terwijl reeds bestaande systemen voor specifieke informatie-uitwisseling over verdachte personen nog niet optimaal functioneren;

verzoekt de regering, prioriteit te geven aan een betere informatie-uitwisseling over verdachte personen tussen Europese lidstaten voordat wordt overgegaan tot nog meer dataverzameling van alle burgers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Buitenweg


Motie van de leden Van Nispen en Buitenweg over betere informatie-uitwisseling over verdachte personen tussen Europese lidstaten

2019-03-11
Dossier: 34861
Indiener(s): Kathalijne Buitenweg (GL), Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: luchtvaart openbare orde en veiligheid terrorisme verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34861-18.html