Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 26 over uitsluiten van beperkte financiële verantwoording voor kleine zorgaanbieders

100,0 %
0,0 %


FVD

SGP

PvdD

50PLUS

SP

VVD

PVV

D66

Van Haga

PvdA

GL

CDA

vKA

CU

DENK


Nr. 27 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ELLEMEET C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 261

Ontvangen 29 januari 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel C, wordt in artikel 40b na het vierde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 4a. In de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede en derde lid, worden zorgaanbieders die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, hebben voldaan aan ten minste twee van de in artikel 395a, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde vereisten, niet aangemerkt als een afzonderlijke categorie waarvoor afwijkende regels worden gesteld. De artikelen 395a, tweede lid, en 398, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

De Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) voert onder de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) thans uitgebreide financiële controle uit op instellingen die meer dan 700.000 euro omzetten, tien of meer personeelsleden hebben of meer dan 350.000 euro aan activa bezitten. Op instellingen die onder deze grenzen zitten vindt maar beperkte, niet toereikende financiële controle plaats. In het huidige voorstel van de AWtza, waarmee het toezicht van de IGJ naar de NZa wordt overgeheveld, blijven deze grenzen in principe staan. De indieners beogen middels dit amendement deze omzet-, personeels- en activagrens op te heffen, waardoor er ook toereikende financiële controle op kleinere aanbieders plaats kan vinden.

Het gevolg van deze omzetgrens is dat frauderende zorgaanbieders nu vaak onder deze omzetgrens blijven, waardoor de NZa hier geen zicht op heeft. Door de grenzen op te heffen, kunnen ook kleine aanbieders moeilijker frauderen.

Dit amendement heeft vrijwel geen invloed op de regeldruk voor zorgaanbieders. De regeldruk zal beperkt zijn, omdat aanbieders al een financiële verantwoording naar de belastingdienst sturen. Met dit amendement moeten deze aanbieders een selectie van die verantwoording, namelijk de balans, winst/verliesrekening en kasstromen, ook naar de NZa sturen. Ze hoeven dus niet een nieuwe administratie bij te houden.

Ellemeet Kerstens Van der Staaij Baudet


Nader gewijzigd amendement van het lid Ellemeet c.s. ter vervanging van nr. 26 over uitsluiten van beperkte financiële verantwoording voor kleine zorgaanbieders

2020-01-29
Dossier: 34768
Indiener(s): John Kerstens (PvdA), Thierry Baudet (FVD), Corinne Ellemeet (GL), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34768-27.html