Stemming

Amendement van de leden Ulenbelt en Yücel ter vervanging van nr. 8 over kennis van houders, management en toezichthouders

47,3 %
52,7 %


CDA

PVV

Van Vliet

SP

PvdA

GrBvK

GrKÖ

PvdD

50PLUS

GL

D66

VVD

CU

Klein

SGP

Monasch

Houwers


Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ULENBELT EN YÜCEL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 15 februari 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel F, wordt het tweede onderdeel als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «kunnen nadere regels worden gesteld» vervangen door: worden nadere regels gesteld.

2. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Tevens worden regels gesteld ten aanzien van de wijze waarop de houder verzekert dat bestuurders en leden van het toezichthoudende orgaan van een rechtspersoon die kinderopvang aanbiedt, over voldoende kennis beschikken over de in het eerste lid genoemde aspecten van verantwoorde kinderopvang.

Toelichting

In het beleid van kinderopvanginstellingen voor de aansturing van de werkvloer dient te allen tijde het belang van kinderen en hun ouders voorop te staan. Indieners zijn van mening dat inhoudelijke kennis van die werkvloer van essentieel belang is voor de aansturing hiervan. Om die kennis op het niveau van houders, management en toezichthouders te borgen, willen de indieners middels dit amendement dat de nadere eisen die voor de werkvloer worden uitgewerkt per AMvB ook op een toepasselijke wijze vertaald in de AMvB worden voor de werkzaamheden van houders, management en toezichthouders in de kinderopvang.

Ulenbelt Yücel


Amendement van de leden Ulenbelt en Yücel ter vervanging van nr. 8 over kennis van houders, management en toezichthouders

2017-02-15
Dossier: 34597
Indiener(s): Paul Ulenbelt , Keklik Yücel (PvdA)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34597-10.html