Stemming

Motie van het lid Siderius over structureel compenseren van scholen

13,3 %
86,7 %


Van Vliet

GrKÖ

GrBvK

PVV

D66

50PLUS

CU

PvdD

Houwers

CDA

SP

PvdA

GL

VVD

SGP

Klein


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld 12 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, scholen structureel te compenseren voor de extra administratielasten van 3 miljoen euro, die voortvloeien uit het wetsvoorstel met betrekking tot de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders, opdat scholen deze extra lasten niet binnen de lumpsumbekostiging hoeven op te vangen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius


Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

2016-10-12
Dossier: 34446
Indiener(s): Tjitske Siderius (SP)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34446-8.html