Stemming

Amendement van het lid Leijten waarmee wordt vastgelegd dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een basistarief voor wijkverpleging moet worden vastgelegd dat zorgverzekeraars dienen te hanteren

24,0 %
76,0 %


GL

CU

PvdD

SP

SGP

GrBvK

50PLUS

Klein

CDA

Van Vliet

PvdA

Houwers

D66

VVD

GrKÖ

PVV


Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 19 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 13a als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel d, vervalt: ten minste moet of.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt de mate van vergoeding bepaald die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet bieden.

Toelichting

Met dit amendement wordt vastgelegd dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een basistarief voor wijkverpleging moet worden vastgelegd dat zorgverzekeraars dienen te hanteren. Indiener is van mening dat hiermee voorkomen wordt dat de vergoeding voor wijkverpleging ingevolge de Zvw-pgb te laag wordt vastgesteld.

Wanneer mensen een indicatie voor wijkverpleging krijgen en kiezen voor een persoonsgebonden budget om de benodigde zorg in te kopen, mogen zij niet geconfronteerd worden met te weinig budget om voldoende en goede zorg in te kopen. Onvoldoende budget leidt tot onvoldoende zorg en/of zorg van onvoldoende kwaliteit en daarmee is het recht op zorg in het geding.

Door het vastleggen van een basistarief, wordt een negatieve tariefspiraal met onaanvaardbare aantasting van loon- en arbeidsvoorwaarden voorkomen. Ook wordt hiermee de kans op risicoselectie door zorgverzekeraars verkleind. Gezien het concurrentiële karakter van de Zorgverzekeringswet is het niet uit te sluiten dat zorgverzekeraars niet aantrekkelijk willen zijn voor de doelgroep verzekerden die wijkverpleging nodig heeft. Het bieden van een (te) laag tarief zal ontmoedigend werken. Andere zorgverzekeraars zullen echter ook niet te aantrekkelijk gevonden willen worden, waardoor ook zij de tarieven zullen verminderen. Een basistarief dient een reële basis te zijn waarmee de negatieve spiraal wordt doorbroken en er geen concurrentie plaatsvindt op de laagte van de pgb-tarieven.

Leijten


Amendement van het lid Leijten waarmee wordt vastgelegd dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een basistarief voor wijkverpleging moet worden vastgelegd dat zorgverzekeraars dienen te hanteren

2016-01-19
Dossier: 34233
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-29.html