Stemming

Amendement van het lid Leijten dat regelt dat bij of krachtens AMvB wordt bepaald onder welke voorwaarden de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb en de mate van vergoeding die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet of ten hoogste mag bieden

32,7 %
67,3 %


VVD

PvdD

Klein

SGP

Van Vliet

GL

D66

PVV

GrKÖ

SP

PvdA

CU

CDA

GrBvK

50PLUS

Houwers


Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN

Ontvangen 19 januari 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 13a als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Voor het derde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald:

    • a. onder welke voorwaarden de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb;

    • b. de mate van vergoeding die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet of ten hoogste mag bieden.

3. In het derde lid vervallen de onderdelen a en d.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement te regelen dat zorgverzekeraars dezelfde toekenningsvoorwaarden en tarieven voor het pgb voor wijkverpleging hanteren. Het is onwenselijk om zorgverzekeraars vrij te laten om extra voorwaarden te stellen om een pgb te verstrekken als een geldige indicatie is afgegeven. Voorts is het onwenselijk dat er concurrentie op tarieven plaatsvindt. De mogelijkheid dat de zorgverzekeraar via onderhandelingen tariefvoordelen bij een zorgaanbieder bedingt, is bij het pgb in zijn aard niet aan de orde omdat de budgethouder/verzekerde deze rol vervult; die maakt de afspraken over zorg en prijs van zorg met de gewenste zorgverlener.

Door zorgverzekeraars vrij te laten in hun voorwaarden en tarieven, kunnen zij met hun beleid verzekerden die wijkverpleging nodig hebben aantrekken of afstoten. Gezien het concurrentiële karakter van de Zorgverzekeringswet is het niet uit te sluiten dat zorgverzekeraars risicoselectie toepassen en niet aantrekkelijk willen zijn voor de doelgroep verzekerden die wijkverpleging nodig heeft. Het opwerpen van (vele) voorwaarden en het bieden van een (te) laag tarief zullen ontmoedigend werken. Andere zorgverzekeraars zullen echter ook niet te aantrekkelijk gevonden willen worden, waardoor ook zij voorwaarden zullen aanscherpen en de tarieven verminderen. Door te werken met dezelfde voorwaarden en tarieven wordt een gelijk speelveld gecreëerd dat niet ten koste gaat van de toegang tot het pgb, de kwaliteit van de geboden zorg en de loon- en arbeidsvoorwaarden van de hulpverlener.

Leijten


Amendement van het lid Leijten dat regelt dat bij of krachtens AMvB wordt bepaald onder welke voorwaarden de verzekerde in aanmerking komt voor een Zvw-pgb en de mate van vergoeding die de zorgverzekeraar de verzekerde ten minste moet of ten hoogste mag bieden

2016-01-19
Dossier: 34233
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-28.html