Stemming

Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd

70,7 %
29,3 %


GrKÖ

SGP

CU

GrBvK

VVD

PvdD

50PLUS

Houwers

GL

PvdA

PVV

Klein

CDA

SP

Van Vliet

D66


Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VOORTMAN

Ontvangen 27 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement introduceert een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel. Geregeld wordt dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, binnen twee jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel, aan de Staten-Generaal een verslag zendt over de doeltreffendheid en de effecten van de Zvw-pgb in de praktijk. Het verankeren van het pgb in de Zvw vraagt éénmalig om een aparte evaluatie. Het Zvw-pgb is een constructie die nieuwe elementen in de Zvw introduceert. In het belang van de budgethouder is het van belang dat de uitvoering van deze wijziging sneller dan de reguliere evaluatie van de wet zal worden onderzocht, zodat het beleid tijdig bijgestuurd kan worden.

Dik-Faber Voortman


Amendement van de leden Dik-Faber en Voortman waarmee een evaluatiebepaling aan de wet wordt toegevoegd

2015-11-27
Dossier: 34233
Indiener(s): Linda Voortman (GL), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-17.html