Stemming

Amendement van de Leden Lucas en Jadnanansing waarmee een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen.

90,7 %
9,3 %


CDA

PvdD

Van Vliet

PVV

SGP

SP

GrBvK

D66

PvdA

CU

GL

50PLUS

Klein

GrKÖ

VVD


Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN LUCAS EN JADNANANSING

Ontvangen 3 december 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel VII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIIA. EVALUATIEBEPALING

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement regelt de evaluatie van deze wet, waarin ook de keuze voor een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan wordt betrokken.

Lucas Jadnanansing


Amendement van de Leden Lucas en Jadnanansing waarmee een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen.

2014-12-03
Dossier: 34026
Indiener(s): Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD), Tanja Jadnanansing (PvdA)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34026-10.html