Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Slob ter vervanging van nr. 11 over het tevens koppelen van het programma van eisen aan een onderhandse gunning

63,3 %
36,7 %


PvdA

D66

PvdD

CU

VVD

SGP

CDA

SP

GL

PVV


Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID SLOB TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 28 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

Na artikel 66 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 66a

  • 1. Voorafgaand aan de verlening van een concessie voor het hoofdrailnet, stelt Onze Minister een programma van eisen vast als bedoeld in artikel 44, tweede lid.

  • 2. Voordat Onze Minister het programma van eisen vaststelt, legt hij dit programma voor aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

II

In artikel XV wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Artikel II, onderdeel Ca, werkt terug tot en met 1 januari 2011.

Toelichting

Aangezien het programma van eisen een instrument is om sturing te geven aan de kwaliteit van het openbaar vervoer waarop de concessie betrekking heeft, ligt het niet direct voor de hand om het opstellen van een programma van eisen uitsluitend te koppelen aan de aanbesteding van een concessie. Ook bij onderhandse gunningen is deze sturing op kwaliteit van belang. Een programma van eisen draagt bij aan een transparant proces voor de totstandkoming van de concessie.

Middels dit amendement wordt geregeld dat een programma van eisen dient te worden vastgesteld. Het programma van eisen wordt eerst aan de Tweede Kamer voorgelegd voordat het definitief wordt vastgesteld. Dit vergroot de betrokkenheid van de Tweede Kamer, aangezien deze de mogelijkheid krijgt om te spreken over de inhoud van de concessie alvorens er een (concept) concessieovereenkomst ligt. Bovendien is een programma van eisen een extra garantie dat er marktconforme afspraken worden gemaakt bij inbesteding. Het programma van eisen zal de uitgangspunten en randvoorwaarden van de nieuwe concessie weergeven.

Om ook bij de komende concessieverlening al een programma van eisen als vertrekpunt te hebben wordt voorgesteld de bepaling in dit amendement met terugwerkende kracht in te laten gaan per 1 januari 2011.

Slob


Gewijzigd amendement van het lid Slob ter vervanging van nr. 11 over het tevens koppelen van het programma van eisen aan een onderhandse gunning

2011-06-28
Dossier: 32403
Indiener(s): Arie Slob (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-16.html