Stemming

Amendement van het lid Slob over het aanpassen van de handhavingsgrenzen op bepaalde wegen

49,3 %
50,7 %


SP

PvdA

PvdD

D66

GL

PVV

SGP

VVD

CU

CDA


Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB

Ontvangen 23 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel G een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel 164, tweede lid, onderdeel d, wordt na «vijftig kilometer of meer,» ingevoegd: dan wel 41 kilometer of meer op wegen waar een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur of minder geldt,.

II

In artikel XV wordt de zinsnede «de artikelen I, onderdelen Aa en E, en XI» telkens vervangen door: de artikelen I, onderdelen Aa, E en Ga, en XI.

Toelichting

Op wegen met een snelheidslimiet tot 50 km/uur geldt voor overtredingen tot en met 30 km/uur te hard een administratieve boete conform de Wet Mulder. Voor overtredingen vanaf 31 tot 50 km/uur vindt er een beoordeling plaats door de officier van justitie en vanaf 50 km/uur te hard volgt inname van het rijbewijs. Hierbij worden tevens meetmarges gehanteerd.

Met dit amendement wordt voorgesteld om de handhavingsgrenzen aan te passen op genoemde wegen zodat extreme snelheidsovertredingen op deze wegen harder worden aangepakt. Concreet wordt voorgesteld om reeds vanaf 41 km/uur te hard het rijbewijs in te nemen. Juist op dergelijke wegen binnen de bebouwde kom is het risico op ernstige ongelukken met bijvoorbeeld overstekende spelende kinderen groot. Overtredingen met meer dan 41 km/uur zijn daarom maatschappelijk onaanvaardbaar.

Het is te overwegen om in aansluiting op de wijziging in dit amendement ook de grens waarbij beoordeling door de officier van justitie plaatsvindt aan te passen. Voor 30 km/zones zou deze bijvoorbeeld kunnen worden verlaagd naar een overschrijding van de maximumsnelheid met meer dan 20 km/uur in plaats van meer dan 30 km/uur.

Voor een dergelijke aanpassing van de grenzen van de administratieve boete is geen wetswijziging nodig. Dit kan worden geregeld door een aanpassing van de bijlage bij de Wet Mulder. Overigens is het aan te bevelen om een dergelijke aanpassing van de Wet Mulder grenzen slechts te doen na overleg met de betrokken partijen omdat dit kan leiden tot een stijging van de werklast van de officier van justitie.

Het tweede onderdeel van dit amendement voorziet in een bepaling dat de inwerkingtreding van dit amendement per Koninklijk Besluit plaatsvindt. Hierdoor kan de inwerkingtreding worden afgestemd met een eventuele wijziging van de grenzen in de bijlage bij de Wet Mulder. Dit is wenselijk met het oog op een goede invoering van de wijziging(en) in de uitvoeringspraktijk. Het is de verwachting dat voorliggend wetsvoorstel reeds dit najaar in werking treedt. De eerst volgende wijziging van de AMvB van de Wet Mulder zal op 1 januari 2012 plaatsvinden.

Slob


Amendement van het lid Slob over het aanpassen van de handhavingsgrenzen op bepaalde wegen

2011-06-23
Dossier: 32403
Indiener(s): Arie Slob (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-13.html