Stemming

Amendement van het lid Slob over een verlaging van de overschrijding waarbij het rijbewijs wordt ingenomen bij een snelheid boven de 130 km/u

49,3 %
50,7 %


SGP

PvdD

VVD

CDA

PVV

D66

SP

GL

PvdA

CU


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID SLOB

Ontvangen 23 juni 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel G een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ga

In artikel 164, tweede lid, onderdeel d, wordt na «vijftig kilometer of meer» ingevoegd: dan wel 41 kilometer of meer op autosnelwegen waar een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur geldt.

II

In artikel XV wordt de zinsnede «de artikelen I, onderdelen Aa en E, en XI» telkens vervangen door: de artikelen I, onderdelen Aa, E en Ga, en XI.

Toelichting

De verhoging van de maximum snelheid op daartoe aangewezen autosnelwegen van 120 km/uur naar 130 km/uur heeft gevolgen voor handhaving van de maximumsnelheid. Op autosnelwegen met een limiet van 120 km/uur geldt voor overtredingen tot en met 40 km/uur een administratieve boete conform de wet mulder. Voor overtredingen vanaf 41 km/u tot 50 km/uur vindt er een beoordeling plaats door de officier van justitie en vanaf 50 km/uur te hard volgt inname van het rijbewijs. Hierbij worden tevens meetmarges gehanteerd. Met de verhoging van de maximumsnelheid schuiven deze handhavingsgrenzen automatisch op. Dit betekent dat inname van het rijbewijs op wegen waar de maximumsnelheid 130 km/uur is, pas gebeurt bij 180 km/uur (exclusief marge) waar dit voorheen 171 km/uur was.

Met dit amendement wordt voorgesteld om de handhavingsgrenzen aan te passen zodat deze niet mee worden verhoogd met de verhoging van de maximumsnelheid. In dit amendement wordt de grens waarboven het rijbewijs wordt ingenomen aangepast. Hierdoor geldt dat op autosnelwegen waar de maximumsnelheid 130 km/uur is het rijbewijs zal worden ingenomen wanneer er 171 km/uur of harder wordt gereden.

Het ligt voor de hand dat in aansluiting op de wijziging in dit amendement ook de grens waarbij beoordeling door de officier van justitie plaatsvindt wordt aangepast voor autosnelwegen waar 130 km/uur mag worden gereden. Op deze manier blijft er een tussencategorie tussen de administratieve boete en de inname van het rijbewijs. Deze wet mulder grens kan worden verlaagd van 40 naar 30 km/uur zodat ook deze grens de facto op dezelfde hoogte van de snelheid blijft als op de autosnelwegen waar 120 km/uur mag worden gereden. Voor een aanpassing van de grens van de administratieve boete van 40 naar 30 km/uur is geen wetswijziging nodig. Dit kan worden geregeld door een aanpassing van de bijlage bij de Wet Mulder.

Het tweede onderdeel van dit amendement voorziet in een bepaling dat de inwerkingtreding van dit amendement per Koninklijk Besluit plaatsvindt. Hierdoor kan de inwerkingtreding worden afgestemd met een eventuele wijziging van de grenzen in de bijlage bij de Wet Mulder. Dit is wenselijk met het oog op een goede invoering van de wijziging(en) in de uitvoeringspraktijk. Het is de verwachting dat voorliggend wetsvoorstel reeds dit najaar in werking treedt. De eerst volgende wijziging van de AMvB van de Wet Mulder zal op 1 januari 2012 plaatsvinden.

Slob


Amendement van het lid Slob over een verlaging van de overschrijding waarbij het rijbewijs wordt ingenomen bij een snelheid boven de 130 km/u

2011-06-23
Dossier: 32403
Indiener(s): Arie Slob (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32403-12.html