Stemming

Motie-Ormel over efficiënt en effectief toezicht op de voedselveiligheid

43,3 %
56,7 %


CDA

PvdA

PVV

Verdonk

SP

GL

PvdD

VVD

D66

CU

SGP


31 389
Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren)

nr. 50
MOTIE VAN HET LID ORMEL

Voorgesteld 7 oktober 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat efficiënt en effectief toezicht op de voedselveiligheid van groot belang is voor consumenten en bedrijven;

van mening, dat een geaudit privaat kwaliteitssysteem kan voorzien in de toezicht op toezicht controlesystematiek zodat overheidscontrole wordt vergemakkelijkt;

overwegende, dat het opstellen, inrichten en auditen van private kwaliteitssystemen tijd vergt;

constaterende, dat de minister aangeeft dat in nauw overleg met het bedrijfsleven de gewenste resultaten moeten worden bereikt;

verzoekt de regering om het bedrijfsleven te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van toezicht op toezicht controlesystematiek binnen de EU-kaders, zodat op basis van een protocol met audits én resultaatverplichtingen voor het bedrijfsleven naar een op risico’s gericht toezicht op toezicht kan worden gewerkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ormel


Motie-Ormel over efficiënt en effectief toezicht op de voedselveiligheid

2009-10-07
Dossier: 31389
Indiener(s): Henk Jan Ormel (CDA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31389-50.html