Stemming

Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs); Amendement van het lid Dibi

24,7 %
75,3 %


Verdonk

PVV

CDA

PvdA

SGP

PvdD

SP

GL

CU

D66

VVD


31 266
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

nr. 27
AMENDEMENT VAN HET LID DIBI

Ontvangen 22 juni 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: Na artikel 4.1.2 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:.

2. Na artikel 4.1.3 wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 4.1.4. Voorstellen en standpunten ondernemingsraad

Onverminderd de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden is de ondernemingsraad bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden, de instelling betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken, alsmede het bevoegd gezag te verplichten daarover een standpunt in te nemen en bekend te maken.

Toelichting

Veel docenten hebben goede ideeën over mogelijke onderwijsvernieuwingen voor hun school. Dit amendement regelt dat docenten deze initiatieven via de ondernemingsraad kunnen voorleggen aan het bevoegd gezag en dat het bevoegd gezag verplicht is op het initiatief te reageren. Zij krijgen daarmee het zelfde initiatiefrecht als de deelnemersraad.

In het professioneel statuut wordt wel geregeld dat de professionele medewerkers binnen de instelling actief worden betrokken bij de totstandkoming van het beleid van de organisatie op de terreinen waar hun beroepsuitoefening betrekking op heeft, maar dit is reactief. Dit amendement maakt het mogelijk om proactief te handelen.

Dibi


Wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet op de ondernemingsraden (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)

2009-06-22
Dossier: 31266
Indiener(s): Tofik Dibi (GL)
Onderwerpen: beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31266-27.html