Stemming

Gew motie Thieme over uitbreiding van de handhavingcapaciteit van de AID (t.v.v. 30 511, nr. 29)

44,7 %
54,7 %


CU

PVV

GL

CDA

PvdD

PvdA

SGP

Verdonk

SP

D66

VVD


Nr. 37 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID THIEME TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 29

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de handhaving in de wetgeving omtrent dierenwelzijn ernstig tekort schiet;

overwegende, dat voor de opsporing van personen die dieren mishandelen niet genoeg capaciteit is bij de AID en politie;

verzoekt de regering om de handhavingscapaciteit van de AID en de politie uit te breiden om adequaat op te kunnen treden tegen dierenmishandeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Voorstel van wet van de leden Waalkens en Ormel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale proeftijd voor misdrijven die de gezondheid of het welzijn van dieren benadelen, en in verband met het verhogen van het strafmaximum voor onder meer het doden van andermans dieren

2010-04-22
Dossier: 30511
Indiener(s): Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30511-37.html