Zoeken


Soort
Datum
Van:
Tot:

Soort
Datum
Van:
Tot:

12540 resultaten

Uitstel beantwoording vragen commissie over berichtgeving inzake deal met Cees H. (Dossier 34000-VI)
Uitstel beantwoording vragen commissie over berichtgeving inzake deal met Cees H. Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 maart 2015 Naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 4 maart jl. heeft uw Kamer mij om een toelichting gevraagd (Handelingen II 2014/15, nr. 60, Regeling van Werkzaamheden) en zijn door uw Kamer nadere vragen gesteld. ...

Reactie op het bericht "Deurwaarders incasseren miljoenen te veel" (Dossier 34000-VI)
Reactie op het bericht "Deurwaarders incasseren miljoenen te veel" Brief regering begroting financiën Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 juli 2015 U verzoekt mij om een reactie op het bericht «Deurwaarders incasseren miljoenen te veel (FD.nl 19 juni 2015). ...

Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over het bericht 'Korten op veiligheid is taboe' (Dossier 34000-VI)
Reactie op het verzoek van het lid Segers, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 3 februari 2015, over het bericht 'Korten op veiligheid is taboe' Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 februari 2015 In uw brief van 3 februari jl. vraagt uw Kamer mij wat de betekenis is van de uitspraken van enkele leden van uw Kamer in het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (AD, 2 februari 2015) voor wetsvoorstellen met een financiële component die al zijn ingediend, en voor voorgenomen wetsvoorstellen, die nog ingediend moeten worden (Handelingen II 2014/15, nr. ...

Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2015 (Dossier 34000-VI)
Reactie op de moties die zijn aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 februari 2015 Hierbij informeren wij u over de wijze waarop wij voornemens zijn gevolg te geven aan de moties die uw Kamer heeft aangenomen tijdens de behandeling van de begroting Veiligheid en Justitie 2015. 1. ...

Commissie Koeijers, misbruik door missionarissen en sluiting Meldpunt RKK (Dossier 34000-VI)
Commissie Koeijers, misbruik door missionarissen en sluiting Meldpunt RKK Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 april 2015 Bij brief van 12 februari 2015 van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie is aan de toenmalige Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzocht bij zijn bezoek aan Curaçao bij de regeringsverantwoordelijken aldaar aandacht te vragen voor het belangrijke werk van de Commissie Koeijers. ...

Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2015 (Dossier 34000-VI)
Werkprogramma Inspectie Veiligheid en Justitie 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 januari 2015 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het werkprogramma 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan1. ...

Beantwoording aanvullende vragen inzake eventuele vervolging minister van Veiligheid en Justitie (Dossier 34000-VI)
Beantwoording aanvullende vragen inzake eventuele vervolging minister van Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 januari 2015 Hierbij bied ik u, mede namens de Minister-President, het antwoord aan op de vragen die door de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie zijn gesteld1 inzake het verzoekschrift dat uw Kamer heeft ontvangen om uitvoering te geven aan de bevoegdheid die uw Kamer heeft op grond van artikel 5 van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid. ...

Jaarverslag van de Rechtspraak over het jaar 2014 (Dossier 34000-VI)
Jaarverslag van de Rechtspraak over het jaar 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2015 Hierbij bied ik u, conform het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie, het jaarververslag Rechtspraak 2014 aan1. ...

Samenvatting CIOT bevragingen (Dossier 34000-VI)
Samenvatting CIOT bevragingen Brief regering begroting financiën Nr. 98 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 juli 2015 Met deze brief bied ik u de samenvatting van de audit aan ten aanzien van het proces en de rechtmatigheid van de bevragingen bij het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)1. ...

Afschrift van de brief aan Mentorschap Nederland om een financiële bijdrage voor voortzetting van de landelijke kennisfunctie van Mentorschap Nederland (Dossier 34000-VI)
Afschrift van de brief aan Mentorschap Nederland om een financiële bijdrage voor voortzetting van de landelijke kennisfunctie van Mentorschap Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2015 Bijgaand zend ik op uw verzoek de beschikking die ik op 10 februari jl. zond aan Mentorschap Nederland naar aanleiding van hun verzoek om een financiële bijdrage voor voortzetting van een landelijke kennisfunctie1. ...

Rapportagebrief over de aanpak van Internationale Misdrijven 2014 (Dossier 34000-VI)
Rapportagebrief over de aanpak van Internationale Misdrijven 2014 Brief regering begroting financiën Nr. 97 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2015 1. ...

Instellingsbesluit Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (Dossier 34000-VI)
Instellingsbesluit Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2015 Bij brief van 10 april 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de wijze waarop ik voornemens was, uitvoering te geven aan de motie-Slob inzake de schikking met Cees H. en de informatieverstrekking daarover (Kamerstuk 34 000 VI, nr. ...

Planvorming in gemeente Gouda over het leegstaande Prins Willem Alexandercomplex en de bouw van een nieuwe moskee (Dossier 34000-VI)
Planvorming in gemeente Gouda over het leegstaande Prins Willem Alexandercomplex en de bouw van een nieuwe moskee Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 februari 2015 De recente berichtgeving in zowel lokale als landelijke media over de bouw van een moskee in Gouda, heeft geleid tot meerdere vragen van uw Kamer. ...

Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Dossier 34000-VI)
Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 april 2015 Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, het Jaarbericht 2014 van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) aan1. ...

Verslag van een archiefonderzoek naar de treinkaping bij De Punt in 1977 (Dossier 34000-VI)
Verslag van een archiefonderzoek naar de treinkaping bij De Punt in 1977 Brief regering begroting financiën Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2014 Hierbij bieden wij u het verslag aan van het archiefonderzoek dat wij hebben uitgevoerd naar de beëindiging van de gijzeling in een trein bij De Punt in 1977 en de daarmee samenhangende gijzeling van een lagere school te Bovensmilde1. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2015, de ontwerpmeerjarenraming 2016-2019 en het ontwerpbeheerplan 2015 van de Nationale politie (Dossier 34000-VI)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2015, de ontwerpmeerjarenraming 2016-2019 en het ontwerpbeheerplan 2015 van de Nationale politie Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2015, de ontwerpmeerjarenraming 2016–2019 en het ontwerpbeheerplan 2015 van de Nationale politie. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-VI)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Uitkomsten rondetafeloverleg stichting Hulp voor Hulpverleners (Dossier 34000-VI)
Uitkomsten rondetafeloverleg stichting Hulp voor Hulpverleners Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 april 2015 Tijdens de begrotingsbehandeling VenJ van 25 november 2014 is de motie Segers/Dijkhoff aangenomen1, waarmee de regering wordt verzocht in overleg te treden met de Stichting Hulp voor Hulpverleners (HVH) over het opzetten van een kenniscentrum dat geweld tegen professionele en vrijwillige hulpverleners signaleert en een vraagbaak voor werkgevers en de betrokken hulpverleners kan zijn. 1. ...

Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers over uitstapprogramma's prostituees (Dossier 34000-VI)
Uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers over uitstapprogramma's prostituees Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2014 Hierbij bericht ik u over de uitvoering van de motie van de leden Van der Staaij en Segers (Kamerstuk 33 750 VI, nr. ...

Toezending afschrift protocollen tussen de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (de Commissie-Oosting) en de betrokken instanties (Dossier 34000-VI)
Toezending afschrift protocollen tussen de Onderzoekscommissie Ontnemingsschikking (de Commissie-Oosting) en de betrokken instanties Brief regering begroting financiën Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 september 2015 Tijdens het Algemeen Overleg met de Commissie voor Veiligheid en Justitie op 23 april 2015 (Kamerstuk 34 000 VI, nr. ...