Kamerstuk 34000-VI-65

Planvorming in gemeente Gouda over het leegstaande Prins Willem Alexandercomplex en de bouw van een nieuwe moskee

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 11 februari 2015
Indiener(s): Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VI-65.html
ID: 34000-VI-65

Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 februari 2015

De recente berichtgeving in zowel lokale als landelijke media over de bouw van een moskee in Gouda, heeft geleid tot meerdere vragen van uw Kamer. De antwoorden op deze vragen zal ik u binnen een week separaat doen toekomen. Allereerst wil ik opmerken dat de vergunningverlening en planvorming rondom een nieuwe moskee in Gouda primair een aangelegenheid zijn van de gemeente. Vanwege de aandacht in uw Kamer heb ik mij op de hoogte laten brengen van de huidige stand van zaken en deze geef ik in deze brief weer.

Ik zal in deze brief schetsen in welke fase van besluitvorming de gemeente Gouda nu is en ik zal vooruitlopend op de beantwoording van uw vragen kort stilstaan bij de financieringskwestie.

Een school voor speciaal onderwijs (De Ark), een islamitisch centrum (El Wahda) en een kinderdagcentrum (Gemiva) in Gouda hebben in december 2014 een intentieverklaring getekend om gezamenlijke huisvesting te onderzoeken. De gemeente Gouda geeft aan dat het leegstaande Prins Willem Alexandercomplex een oplossing is voor een zoektocht van meer dan tien jaar voor alle betrokken partijen naar goede en geschikte huisvestiging. Het College van burgemeester en Wethouders van Gouda heeft het proces gefaciliteerd en de plannen omtrent de kredietverstrekking aan de school en het kinderdagcentrum aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad van Gouda vergadert eind februari over deze kredietverstrekking en neemt in maart een besluit hierover. Verder volgt er in dezelfde periode met de gemeenteraad nog een wensen en bedenkingen procedure over de totale planvorming.

Over de financiering van de bouw van deze moskee kan ik u alvast het volgende melden. De gemeente Gouda heeft forensisch accountant PWC onderzoek uit laten voeren naar de herkomst van de financiële middelen voor de bouw van de moskee. Uit dit onderzoek zijn geen belemmeringen naar voren gekomen die de (door)verkoop van het kazerneterrein in de weg zouden staan. Er is gebleken dat 0,05% van het totaal opgebrachte bedrag niet uit Nederland afkomstig is. Het bedrag dat niet uit Nederland afkomstig is, is afkomstig uit twee andere Schengenlanden. In aanvulling op de bevindingen van het externe bureau heeft de gemeente Gouda een adviesaanvraag ingediend bij het Landelijk Bureau Bibob. Het definitieve besluit over doorverkoop van het Prins Willem Alexandercomplex wordt door het College van burgemeester en Wethouders pas genomen na ontvangst van het advies van het Landelijk Bureau Bibob.

Ik wil nogmaals benadrukken dat de huidige plannen voor de aankoop (en gedeeltelijke doorverkoop) van het leegstaande Prins Willem Alexandercomplex primair een zaak zijn van het gemeentebestuur van Gouda.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten