Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

1002 resultaten

Amendement van het lid Bashir dat ervoor zorgt dat een per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten wordt teruggedraaid en dat het voorstel voor een soortgelijke vrijstelling voor nettopensioenregelingen vervalt (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat ervoor zorgt dat een per 1 januari 2015 in te voeren vrijstelling van erfbelasting voor nettolijfrenten wordt teruggedraaid en dat het voorstel voor een soortgelijke vrijstelling voor nettopensioenregelingen vervalt Amendement belasting financiën Nr. 26 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 7 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel X komt te luiden: ARTIKEL X In de Successiewet 1956 vervalt in artikel 32, vierde lid: , alsmede nettolijfrenten als bedoeld in artikel 5.16 van die wet. ...

Amendement van de leden Bashir en Smaling dat onder meer de derde en vierde tariefschijven in zowel de energiebelasting op aardgas als de energiebelasting op elektriciteit samenvoegt tot één schijf, de derde tariefschijf, en de tarieven van deze derde tariefschijven verhoogt. (Dossier 34002)
Amendement van de leden Bashir en Smaling dat onder meer de derde en vierde tariefschijven in zowel de energiebelasting op aardgas als de energiebelasting op elektriciteit samenvoegt tot één schijf, de derde tariefschijf, en de tarieven van deze derde tariefschijven verhoogt. ...

Amendement van het lid Bashir dat het maximum van de arbeidskorting met 42 euro verhoogt voor inkomens tot circa 44.000 euro (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat het maximum van de arbeidskorting met 42 euro verhoogt voor inkomens tot circa 44.000 euro Amendement belasting financiën Nr. 25 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 6 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel I, onderdeel R, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ra In artikel 8.11, tweede lid, eerste volzin, onderdeel b, wordt het als tweede vermelde bedrag verhoogd met € 42. ...

Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de ouderentoeslag in box 3 behouden blijft (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de ouderentoeslag in box 3 behouden blijft Amendement belasting financiën Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Artikel II, onderdeel C, vervalt. ...

Motie van het lid Bashir over ondernemers in de grensstreken weer in staat stellen te concurreren (Dossier 34002)
Motie van het lid Bashir over ondernemers in de grensstreken weer in staat stellen te concurreren Motie belasting financiën Nr. 88 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 22 januari 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de recente lastenverzwaringen nadelige effecten hebben voor ondernemers, met name in de grensstreken; van mening dat ondernemers in de grensstreken door deze lastenverzwaringen amper nog kunnen concurreren met ondernemers aan de andere kant van de grens; verzoekt de regering, de nodige maatregelen te nemen die ondernemers in de grensstreken in staat stellen weer te concurreren met hun collega's in de buurlanden, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bashir dat de importvrijstelling in de afvalstoffenbelasting schrapt (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat de importvrijstelling in de afvalstoffenbelasting schrapt Amendement belasting financiën Nr. 41 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel XV, onderdeel G, vervalt. ...

Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden (Dossier 34002)
Amendement van het lid Klaver c.s. dat beoogt aan coöperaties die al van de regeling voor lokaal duurzaam opgewekte energie (postcoderoos) gebruik maken, investeringszekerheid van 15 jaar bij wijzigingen in het verlaagde tarief te bieden Amendement belasting financiën Nr. 47 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER C.S. ...

Motie van de leden Groot en Bashir over tegengaan van fiscaal gedreven emigratie (Dossier 34002)
Motie van de leden Groot en Bashir over tegengaan van fiscaal gedreven emigratie Motie belasting financiën Nr. 62 MOTIE VAN DE LEDEN GROOT EN BASHIR Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de huidige termijn van de conserverende aanslag die in het geval van emigratie wordt opgelegd aan de aanmerkelijkbelanghouder ziet op een periode van tien jaar; overwegende dat deze tienjaarstermijn onvoldoende afschrikwekkend blijkt om fiscaal gedreven emigratie van besloten vennootschappen tegen te gaan; voorts overwegende dat er nog andere manieren zijn om de conserverende aanslag bij fiscaal gedreven emigratie te ontgaan, zoals uitkering van minder dan 90% van de winstreserves of het tussenschuiven van een jurisdictie zonder dividendbelasting zoals Malta; verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze en met welk effect belastingontwijking door fiscaal gedreven emigratie kan worden tegengegaan door aanscherping van artikel 25 van de Invorderingswet en opname van een bepaling in hoofdstuk III van de Wet Vpb analoog aan artikel 7.5, lid 7, van de Wet IB; verzoekt de regering tevens, de Kamer hierover uiterlijk te informeren in het voorjaar van 2015, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bashir dat de verhoging van de accijns op diesel en LPG die per januari 2014 is ingegaan, terugdraait per 1 januari 2015 (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat de verhoging van de accijns op diesel en LPG die per januari 2014 is ingegaan, terugdraait per 1 januari 2015 Amendement belasting financiën Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel XIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: ARTIKEL XIVA De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 27, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bashir over het invoeren van een miljonairsbelasting (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir over het invoeren van een miljonairsbelasting Amendement belasting financiën Nr. 24 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 6 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende: Fa In artikel 2.13 wordt «30%» vervangen door: 30%, met dien verstande dat de belasting 47,5% bedraagt op het gedeelte van dit inkomen dat € 40.000 te boven gaat dan wel, ingeval de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen, bedoeld in artikel 5.2, tweede lid, van de belastingplichtige en zijn partner meer bedraagt dan € 1.000.000 en onder toepassing van artikel 2.17 voor een deel bij zijn partner in aanmerking wordt genomen, € 20.000 te boven gaat. ...

Motie van het lid Bashir over progressieve belasting op vermogen (Dossier 34002)
Motie van het lid Bashir over progressieve belasting op vermogen Motie belasting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat diverse belastingen al progressief zijn; spreekt uit dat de toekomstige belasting op vermogen en/of vermogenswinsten ook progressief moet zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Bashir dat hergebruik en recycling van afval stimuleert door verhoging van de tarieven voor het storten en verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016 (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat hergebruik en recycling van afval stimuleert door verhoging van de tarieven voor het storten en verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016 Amendement belasting financiën Nr. 45 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I In artikel XV, onderdeel I, wordt artikel 28, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Amendement van het lid Bashir dat voor de loon- en inkomstenbelasting het tarief in de eerste schijf in 2016 verlaagt met 0,35%-punt, en in de jaren 2025, 2027, 2030, 2032, 2034 t/m 2043 dit tarief telkens verhoogt met 0,01%-punt (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat voor de loon- en inkomstenbelasting het tarief in de eerste schijf in 2016 verlaagt met 0,35%-punt, en in de jaren 2025, 2027, 2030, 2032, 2034 t/m 2043 dit tarief telkens verhoogt met 0,01%-punt Amendement belasting financiën Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: I Na artikel II, onderdeel A, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Abis In de in artikel 2.10, eerste lid, opgenomen tabel en in de in artikel 2.10a, eerste lid, opgenomen tabel wordt het in de laatste kolom als eerste vermelde percentage verlaagd met 0,35%-punt. ...

Motie van het lid Bashir over belasten van het werkelijke rendement op vermogen (Dossier 34002)
Motie van het lid Bashir over belasten van het werkelijke rendement op vermogen Motie belasting financiën Nr. 56 MOTIE VAN HET LID BASHIR Voorgesteld 12 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering, zo snel als mogelijk met voorstellen te komen om werkelijk genoten rendement op vermogen te belasten, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van nr. 45 dat hergebruik en recycling van afval stimuleert door o.a. verhoging van het tarief voor het verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016 (Dossier 34002)
Gewijzigd amendement van het lid Bashir ter vervanging van nr. 45 dat hergebruik en recycling van afval stimuleert door o.a. verhoging van het tarief voor het verbranden van afvalstoffen per 1 januari 2016 Amendement belasting financiën Nr. 55 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Amendement van het lid Bashir dat de hypotheekrenteaftrek aftopt op een eigenwoningschuld van 700.000 euro (Dossier 34002)
Amendement van het lid Bashir dat de hypotheekrenteaftrek aftopt op een eigenwoningschuld van 700.000 euro Amendement belasting financiën Nr. 36 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel II, onderdeel Aa, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: Ab Aan artikel 3.120 wordt een lid toegevoegd, luidende: 6. ...

Motie De Wit/Van Gent over het reduceren van het aantal AWACS-vluchten tot 2340 (Dossier 31700-XI)
Motie De Wit/Van Gent over het reduceren van het aantal AWACS-vluchten tot 2340 Motie begroting defensie financiën geluid internationaal natuur en milieu 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 76MOTIE VAN DE LEDEN DE WIT EN VAN GENTVoorgesteld 3 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat:– de motie-Neppérus/Koopmans (31 444 XI, nr. ...

Gew motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (t.v.v. 31 700 XI, nr. 77) (Dossier 31700-XI)
Gew motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (t.v.v. 31 700 XI, nr. 77) Motie (gewijzigd/nader) begroting defensie financiën geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 81GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE WIT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 77Voorgesteld 10 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering in het kader van de vermindering van de overlast van de vliegbasis Geilenkirchen aan de NAVO wil aanbieden om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – militair vliegveld;overwegende, dat de Nederlandse militaire vliegvelden vrijwel allemaal gelegen zijn in of nabij dichtbevolkte regio’s;van mening, dat verplaatsing op deze manier geen oplossing is maar slechts de export van het probleem naar nóg een regio;verzoekt de regering af te zien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – vliegveld,en gaat over tot de orde van de dag.De Wit ...

Motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld (Dossier 31700-XI)
Motie De Wit over het afzien van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een Nederlands vliegveld Motie begroting defensie financiën geluid internationaal luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur verkeer 31 700 XIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009nr. 77MOTIE VAN HET LID DE WITVoorgesteld 3 maart 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de regering in het kader van de vermindering van de overlast van de vliegbasis Geilenkirchen aan de NAVO wil aanbieden om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – militair vliegveld;overwegende, dat de Nederlandse militaire vliegvelden vrijwel allemaal gelegen zijn in of nabij dichtbevolkte regio’s;van mening, dat verplaatsing op deze manier geen oplossing is maar slechts de export van het probleem naar nog een regio;spreekt uit dat de Nederlandse regering afziet van een aanbod om 160 vluchten van Geilenkirchen te verplaatsen naar een ander – Nederlands – vliegveld,en gaat over tot de orde van de dag.De Wit ...

Amendement van het lid Langkamp over subsidie voor een 50- tal nazorgtraject voor moeders en diens kind(eren) vanuit Gezin in Balans van Humanitas (Dossier 31700-XVII)
Amendement van het lid Langkamp over subsidie voor een 50- tal nazorgtraject voor moeders en diens kind(eren) vanuit Gezin in Balans van Humanitas Amendement begroting financiën jongeren openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid 31 700 XVIIVaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII)voor het jaar 2009nr. 6AMENDEMENT VAN HET LID LANGKAMPOntvangen 11 november 2008De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:IIn artikel 2 Gezond opgroeien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1 000).IIIn artikel 3 Zorg en bescherming worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1 000).ToelichtingMoeders die net uit detentie komen en diens kinderen zijn een kwetsbare groep en hebben specifieke nazorg nodig. ...