Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

17297 resultaten

Nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 13 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd bij aanbesteding (Dossier 33965)
Nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 13 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd bij aanbesteding Amendement spoor verkeer Nr. 18 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Tweede nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 18 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd bij aanbesteding (Dossier 33965)
Tweede nader gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 18 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd bij aanbesteding Amendement spoor verkeer Nr. 20 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE BOER EN VAN HELVERT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. ...

Gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 10 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd. (Dossier 33965)
Gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert ter vervanging van nr. 10 dat beoogt ex ante toezicht door de Autoriteit Consument en Markt in te voeren op tarieven en voorwaarden die door exploitanten van dienstvoorzieningen worden gehanteerd. ...

Gewijzigd amendement van de leden Van Helvert en De Boer ter vervanging van nr. 12 waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 67 en 68 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd. (Dossier 33965)
Gewijzigd amendement van de leden Van Helvert en De Boer ter vervanging van nr. 12 waarmee een lichte voorhangbepaling in de artikelen 67 en 68 van het wetsvoorstel wordt geïntroduceerd. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33965)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport spoor verkeer Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 21 maart 2014 en het nader rapport d.d. 16 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. ...

Gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen. (Dossier 33965)
Gewijzigd amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen. ...

Amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen. (Dossier 33965)
Amendement van de leden De Boer en Van Helvert dat beoogt exploitanten van dienstvoorzieningen verplicht te stellen aan spoorwegondernemingen die daarom verzoeken onverwijld informatie ter beschikking te stellen over de voorwaarden voor toegang of voor verlening van diensten alsmede informatie over vergoedingen. ...

Lijst van vragen en antwoorden over Autoriteit woningcorporaties (Dossier 33966)
Lijst van vragen en antwoorden over Autoriteit woningcorporaties Lijst van vragen en antwoorden huisvesting organisatie en beleid Nr. 71 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 10 maart 2015 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over de brief van 5 februari 2015 inzake Autoriteit woningcorporaties (Kamerstuk 33 966, nr. 70). ...

Motie van het lid Knops over evaluatie van de benchmark van Aedes (Dossier 33966)
Motie van het lid Knops over evaluatie van de benchmark van Aedes Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 42 MOTIE VAN HET LID KNOPS Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat volgens de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties benchmarks goed inzicht kunnen verschaffen in bedrijfskosten en prestaties van corporaties; overwegende dat benchmarks de transparantie en accountability van de corporatiesector vergroten en het daarom wenselijk is dat benchmarks niet vrijblijvend zijn; constaterende dat op dit moment nog niet alle corporaties hebben meegewerkt aan deze benchmark; verzoekt de regering, één jaar na de inwerkingtreding van de Herzieningswet toegelaten instellingen de Aedes-benchmark te evalueren en indien dan niet alle corporaties deelnemen aan deze benchmark, een verplichting daartoe bij AMvB op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Verhoeven c.s. over het instellen van de Autoriteit woningcorporaties. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 27 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S. ...

Motie van de leden Knops en Schouten over het maatschappelijk belang van basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin (Dossier 33966)
Motie van de leden Knops en Schouten over het maatschappelijk belang van basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin Motie huisvesting organisatie en beleid Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN KNOPS EN SCHOUTEN Voorgesteld 9 december 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin in de regel als niet-DAEB worden aangemerkt, terwijl het maatschappelijk belang voor kernen en wijken al dan niet in combinaties erg groot is; verzoekt de regering, de lijst van toegelaten DAEB-activiteiten met betrekking tot maatschappelijk vastgoed aan te vullen met basisscholen en Centra voor Jeugd en Gezin onder de voorwaarde dat hieraan renderende plannen ten grondslag liggen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Schouten c.s. over waarborgen dat cooperaties actief blijven op het terrein van leefbaarheid. ...

Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Karabulut over geven van instemmingsrecht van huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Amendement van het lid Bisschop c.s. over de vermogensscheiding bij kleine instellingen. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Bisschop c.s. over de vermogensscheiding bij kleine instellingen. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 57 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP C.S. ...

Amendement van het lid Knops over het niet uitvoeren van een markttoets. (Dossier 33966)
Amendement van het lid Knops over het niet uitvoeren van een markttoets. Amendement huisvesting organisatie en beleid Nr. 55 AMENDEMENT VAN HET LID KNOPS Ontvangen 9 december 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel AE, wordt artikel 44c, eerste lid, als volgt gewijzigd: 1. ...

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Karabulut c.s. ter vervanging van nr. 51 over het geven van instemmingsrecht aan huurders bij fusies en het aangaan van verbindingen. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat relatief kleine toegelaten instellingen (minder dan € 30 miljoen jaaromzet) met een bescheiden aandeel niet-Daeb activiteiten (maximaal 5% van de jaaromzet) kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten. (Dossier 33966)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop c.s. ter vervanging van nr. 57, dat regelt dat relatief kleine toegelaten instellingen (minder dan € 30 miljoen jaaromzet) met een bescheiden aandeel niet-Daeb activiteiten (maximaal 5% van de jaaromzet) kunnen volstaan met een scheiding van baten en lasten. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 december 2014, over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Dossier 33966)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 december 2014, over Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting Verslag van een wetgevingsoverleg huisvesting organisatie en beleid Nr. 69 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 30 december 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft op 8 december 2014 overleg gevoerd met Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst over: – de derde nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (Kamerstuk 33 966, nr. ...

Verslag (Dossier 33966)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) huisvesting organisatie en beleid Nr. 9 VERSLAG Vastgesteld 19 september 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33966)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport huisvesting organisatie en beleid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 5 juni 2014 en het nader rapport d.d. 19 juni 2014, aangeboden aan de Koning door de Minister van Wonen en Rijksdienst. ...