Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Planningsbrief OCW najaar 2019 (Dossier 35000-VIII)
Planningsbrief OCW najaar 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 231 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 september 2019 Op 21 januari 2019 hebben wij u een jaarplanning gestuurd van brieven, rapportages en wetsvoorstellen, Kamerstuk 35 000 VIII, nr. ...

Motie van het lid Westerveld over afspraken zodat de overheidsbijdrage de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld over afspraken zodat de overheidsbijdrage de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt Motie begroting financiën Nr. 170 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 19 maart 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de zorg het ova-convenant kent waarin is vastgelegd dat de overheidsbijdrage voor de arbeidskostenontwikkeling is gekoppeld aan de loonontwikkeling van de markt zonder dat deze beleidsmatig naar beneden kan worden bijgesteld; constaterende dat in het onderwijs, naast de bijstelling vanwege de loonontwikkelingen in de markt, ook een beleidsmatige bijstelling plaatsvindt; overwegende dat deze beleidsmatige bijstelling het onderwijs jarenlang op de nullijn heeft gezet en dat heeft bijgedragen aan het lerarentekort; verzoekt de regering, net zoals bij het ova-convenant in de zorg, afspraken te maken zodat de overheidsbijdrage minimaal de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 48 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren: reactie op rapporten van Rutgers en de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld onder jongeren: reactie op rapporten van Rutgers en de Inspectie van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 215 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 juli 2019 Op 28 maart jongstleden heeft het lid Van den Hul (PvdA) haar zorgen uitgesproken over het onderzoek van Rutgers, Soa Aids Nederland en GGzE1 waarin wordt aangegeven dat een kwart van alle meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) wordt gedwongen tot seksuele handelingen. ...

Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 177 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 april 2019 Met deze brief bieden wij u een overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren aan1. ...

Motie van het lid Öztürk over de post talentontwikkeling deels gebruiken voor het stimuleren van diversiteit (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Öztürk over de post talentontwikkeling deels gebruiken voor het stimuleren van diversiteit Motie begroting financiën Nr. 137 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de NPO een plan van aanpak heeft gemaakt voor de besteding van de 40 miljoen euro die beschikbaar komt en hierbij ook een begroting heeft opgesteld; constaterende dat in deze begroting een post van 1,6 miljoen euro voor talentontwikkeling staat; verzoekt de regering, de NPO te verzoeken een deel van de post talentontwikkeling te gebruiken voor het stimuleren van diversiteit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Aartsen en Sneller over een onderzoek naar belemmerende voorwaarden voor radiozenders (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Aartsen en Sneller over een onderzoek naar belemmerende voorwaarden voor radiozenders Motie begroting financiën Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN AARTSEN EN SNELLER Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Agentschap Telecom op dit moment handhaaft en boetes uitdeelt op regels van de frequentievergunningen uit 2003 over het aantal secondes gesproken tekst per uur op commerciële radiozenders; overwegende dat de voorwaarden van verschillende FM-kavels inmiddels meer dan vijftien jaar oud zijn en dat het medialandschap sindsdien drastisch is veranderd; overwegende dat deze regels onnodig belemmerend zijn en niet meer passen in het huidig medialandschap; verzoekt de regering om te onderzoeken of de belemmerende voorwaarden voor commerciële radiozenders versoepeld dan wel afgeschaft kunnen worden en voor de zomer van 2019 de Kamer te informeren over de mogelijkheden tot modernisering, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Werkprogramma 2019 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) (Dossier 35000-VIII)
Werkprogramma 2019 Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2018 Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, het werkprogramma 2019 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie1. ...

Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers Motie begroting financiën Nr. 55 MOTIE VAN HET LID VAN DER MOLEN C.S. ...

Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting (Dossier 35000-VIII)
Overzicht begrotingsindicatoren uit de vorige begroting Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2018 In het wetgevingsoverleg van 17 oktober is een toelichting gegeven op de vernieuwde indicatoren in de begroting 2019. ...

Duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Duurzame versterking van kwaliteit in het funderend onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 164 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 februari 2019 Op 11 april 2018 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de Staat van het Onderwijs 2016–2017 van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. ...

Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor het invullen van het tekort bij de Voorjaarsnota (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Futselaar over een voorstel voor het invullen van het tekort bij de Voorjaarsnota Motie begroting financiën Nr. 57 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Miljoenennota naast de van het vorige kabinet geërfde doelmatigheidskorting ook weer een extra korting op de lumpsum bevatte; constaterende dat de Miljoenennota verder stelt dat een aanvullend tekort op de onderwijsbegroting van 114 miljoen in 2020 oplopend naar 160 miljoen in 2022 bij de Voorjaarsnota moet worden ingevuld; constaterende dat er in het onderwijs op alle niveaus nauwelijks tot geen ruimte is voor verdere bezuinigingen zonder verlies van onderwijskwaliteit; verzoekt de regering, bij de Voorjaarsnota te komen met een voorstel voor het invullen van het tekort dat het onderwijs buiten schot houdt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool Motie begroting financiën Nr. 67 MOTIE VAN HET LID KWINT C.S. ...

Kaderbrief voor de werkzaamheden van de SLO en het Cito in de periode 2020-2021 (Dossier 35000-VIII)
Kaderbrief voor de werkzaamheden van de SLO en het Cito in de periode 2020-2021 Brief regering begroting financiën Nr. 178 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 april 2019 Op grond van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (Wet SLOA2013) (Kamerstuk 33 558) wordt eenmaal per twee jaar een Kaderbrief SLOA vastgesteld en aan uw Kamer gezonden. ...

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over goede ondersteunende functies voor de culturele sector (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over goede ondersteunende functies voor de culturele sector Motie begroting financiën Nr. 111 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een bloeiende culturele sector gebaat is bij goede ondersteunende functies zoals onderzoek, archivering en digitalisering; verzoekt de regering, de ondersteunende functies mee te nemen in de adviesaanvraag voor de Raad voor Cultuur, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting tot samenwerkingsverbanden (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting tot samenwerkingsverbanden Motie begroting financiën Nr. 46 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Motie van het lid Westerveld c.s. over een betere begeleiding naar een baan voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld c.s. over een betere begeleiding naar een baan voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs Motie begroting financiën Nr. 196 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S. ...

Signaleringswaarden voor de reserves van onderwijsinstellingen (Dossier 35000-VIII)
Signaleringswaarden voor de reserves van onderwijsinstellingen Brief regering begroting financiën Nr. 208 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juni 2019 In deze brief gaan wij in op het feit dat scholen steeds grotere – en mogelijk deels onnodige – financiële reserves aanhouden. ...

Reactie op het advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden' van de Onderwijsraad (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het advies 'Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden' van de Onderwijsraad Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2018 In deze brief reageren wij op het advies Inzicht in en verantwoording van onderwijsgelden van de Onderwijsraad. ...

Motie van het lid Van den Hul c.s. over leraren in het voortgezet speciaal onderwijs betalen volgens de cao voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van den Hul c.s. over leraren in het voortgezet speciaal onderwijs betalen volgens de cao voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 200 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S. ...