Kamerstuk 35000-VIII-200

Motie van het lid Van den Hul c.s. over leraren in het voortgezet speciaal onderwijs betalen volgens de cao voortgezet onderwijs

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

Gepubliceerd: 17 juni 2019
Indiener(s): Peter Kwint , Kirsten van den Hul (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-VIII-200.html
ID: 35000-VIII-200

48,0 %
52,0 %

VVD

D66

FVD

PvdD

50PLUS

DENK

PVV

CU

GL

SP

SGP

PvdA

CDA


Nr. 200 MOTIE VAN HET LID VAN DEN HUL C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat leraren in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) lesgeven aan leerlingen binnen de kaders van het voortgezet onderwijs maar betaald worden volgens de cao in het primair onderwijs;

van mening dat dit een ongewenst en oneerlijk verschil is, dat ook grote negatieve effecten heeft voor de aantrekkelijkheid voor leraren om werkzaam te zijn in het vso;

verzoekt de regering, er bij de rijksbegroting voor 2020 zorg voor te dragen dat bij de cao-onderhandelingen voor het voortgezet speciaal onderwijs van datzelfde jaar voldoende ruimte wordt gecreëerd om deze over te hevelen naar het niveau van de vo-cao, zonder dat dit ten koste gaat van het onderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Kwint

Westerveld