Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017 (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012-2017 Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 227 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 september 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de brief van 25 maart 2019 de evaluatie van het Commissariaat voor de Media 2012–2017 (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 171). ...

Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake de brief 'Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS)' (Kamerstuk 35000-VIII-112) Brief regering begroting financiën Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 juni 2019 Hierbij zend ik u de reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar aanleiding van de vergadering van 13 december 2018. ...

Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ (Dossier 35000-VIII)
Rapportages ‘Financiële Staat van het Onderwijs 2017’ en ‘Zicht op besteding van de middelen voor passend onderwijs’ Brief regering begroting financiën Nr. 145 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 december 2018 Met deze brief bieden wij u de «Financiële Staat van het Onderwijs 2017»1 aan, het jaarlijkse rapport van de Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) over de financiën van de onderwijssectoren. ...

Verslag van een schriftelijk overleg over de bijgestelde onderzoekskaders en het ontwerp van het jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg over de bijgestelde onderzoekskaders en het ontwerp van het jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs Verslag van een schriftelijk overleg begroting financiën Nr. 113 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 november 2018 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brieven van 13 juli 2018 en 13 september 2018 over bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs en het ontwerp jaarwerkplan 2019 van de Inspectie van het Onderwijs (Kamerstuk 34 775 VIII, nrs. ...

Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Dossier 35000-VIII)
Erratum brief inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 oktober 2018 Naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg van 17 oktober 2018 zonden we uw Kamer op 26 oktober 2018 een brief over de toezegging inzake een toelichting op de wijzigingen in de begrotingsindicatoren (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 25). ...

Motie van het lid Rudmer Heerema over de bekostiging van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rudmer Heerema over de bekostiging van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen Motie begroting financiën Nr. 194 MOTIE VAN HET LID RUDMER HEEREMA Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat samenwerkingsverbanden heel verschillend omgaan met geïndiceerde hoogbegaafde kinderen; tevens constaterende dat ouders van hoogbegaafde kinderen een extra bijdrage moeten betalen die soms vele honderden euro's bedraagt; overwegende dat het niet uit zou moeten maken waar een hoogbegaafd kind woont of het de juiste ondersteuning kan krijgen; tevens overwegende dat samenwerkingsverbanden niet alleen inzet moeten plegen voor kinderen die moeite hebben om mee te komen, maar ook moeten investeren in kinderen die hoogbegaafd zijn; verzoekt de regering, de samenwerkingsverbanden op te dragen om ook het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen in het kader van passend onderwijs te bekostigen en te voorkomen dat hier een eigen bijdrage aan ouders voor gevraagd wordt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

OESO-rapport Education at a Glance 2019 (Dossier 35000-VIII)
OESO-rapport Education at a Glance 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 230 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 september 2019 Vandaag publiceert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de nieuwste editie van het jaarlijkse rapport Education at a Glance. ...

Motie van het lid Van Raan over toezicht op onderwijs georganiseerd door bedrijven (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over toezicht op onderwijs georganiseerd door bedrijven Motie begroting financiën Nr. 219 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 5 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat diverse bedrijven invloed uitoefenen op jonge kinderen via sponsoring, gastlessen en techniekfestivals; verzoekt de regering om, parallel aan de verkenning naar informele scholing te bezien of en hoe de Inspectie van het Onderwijs een toezichthoudende rol kan krijgen op die elementen van het onderwijs die worden georganiseerd door bedrijven, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Dossier 35000-VIII)
Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Brief Algemene Rekenkamer begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 oktober 2018 Met deze brief ontvangt u enkele aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2019 (hoofdstuk VIII) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)(Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 1). ...

Amendement van de leden Özdil en Snels over 10 miljoen investeren in het pilotprogramma 'Industrial Doctorates' (Dossier 35000-VIII)
Amendement van de leden Özdil en Snels over 10 miljoen investeren in het pilotprogramma 'Industrial Doctorates' Amendement begroting financiën Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN ÖZDIL EN SNELS Ontvangen 30 oktober 2018 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 10.000 (x € 1.000). ...

Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen Motie begroting financiën Nr. 78 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG C.S. ...

Motie van het lid Öztürk over het ondertekenen van het Charter Diversiteit (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Öztürk over het ondertekenen van het Charter Diversiteit Motie begroting financiën Nr. 138 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het Charter Diversiteit door veel partijen wordt ondertekend, van ABN Amro en Shell tot gemeentes en ministeries; constaterende dat de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media het Charter Diversiteit onder de aandacht van de NPO heeft gebracht; constaterende dat het Charter Diversiteit op dit moment alleen door Omroep Zeeland is ondertekend; verzoekt de regering, de NPO nogmaals nadrukkelijk te wijzen op het belang van het ondertekenen van het Charter Diversiteit, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Kwint over de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Kwint over de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 191 MOTIE VAN HET LID KWINT Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de laatst afgesloten cao primair onderwijs alweer enige tijd afgelopen is; constaterende dat de lonen van docenten in het primair onderwijs nog altijd achterblijven ten opzichte van hun collega's in het voortgezet onderwijs; verzoekt de regering, voldoende financiële ruimte beschikbaar te maken om de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten bij de komende cao-onderhandelingen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles Motie begroting financiën Nr. 96 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN BERGKAMP Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de beloning van ensemblemusici erg laag is; constaterende dat het Fonds Podiumkunsten een regeling heeft getroffen om het verdienvermogen van de middelgrote ensembles te vergroten en dat voor deze regeling € 600.000 beschikbaar is gesteld en hiervan nog maar € 100.000 is besteed; constaterende dat daarboven voor deze regeling in 2019 en 2020 elk jaar € 300.000 beschikbaar is; overwegende dat de ensembles voor wie deze regeling in het leven is geroepen, zich daardoor onvoldoende gefaciliteerd weten; verzoekt de regering, het Fonds Podiumkunsten te vragen de regeling aan te passen zodat het budget ter beschikking komt van de ensembles, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie inzake een update van de planningsbrief 2018 (Kamerstuk 34775-VIII-122) Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 september 2018 In uw brief van 6 september 2018 verzoekt u om een update van de planningsbrief die wij u op 19 januari 2018 hebben gestuurd (Kamerstuk 34 775 VIII, nr. 122), teneinde een beeld te krijgen van de brieven die in het laatste kwartaal van 2018 te verwachten zijn. ...

Rapport Nulmeting woonwagenstandplaatsen (Dossier 35000-VIII)
Rapport Nulmeting woonwagenstandplaatsen Brief regering begroting financiën Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2018 In mijn brief van 12 juli 2018, waarmee ik u het Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid aanbood1, kondigde ik tevens de nulmeting van de monitor standplaatsen aan. ...

Ontslag lid Commissariaat voor de Media (Dossier 35000-VIII)
Ontslag lid Commissariaat voor de Media Brief regering begroting financiën Nr. 216 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 augustus 2019 Bij brief van 25 april 2019 heb ik u geïnformeerd over de schorsing van de heer E. ...

Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Kwint en Rudmer Heerema over een niet functionerende onderwijsbestuurder direct van zijn taak ontheffen (t.v.v. 35000-VIII-220) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 228 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN RUDMER HEEREMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 220 Voorgesteld 10 september 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat als een onderwijsbestuurder niet functioneert en de interne governance hier niet mee om kan gaan, pas na een aanwijzing het schoolbestuur wordt gedwongen een niet functionerende onderwijsbestuurder te ontslaan; van mening dat in noodgevallen veroorzaakt door niet functionerende onderwijsbestuurders de Minister direct moet kunnen handelen om de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen zodat erger wordt voorkomen; verzoekt de regering, het mogelijk te maken dat de Minister direct een niet functionerende onderwijsbestuurder van zijn taak kan ontheffen als blijkt dat er sprake is van wanbeleid, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen Motie begroting financiën Nr. 126 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN AARTSEN Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende het wenselijk te vinden dat bij de Media Gateway de must-deliververplichting stopt en de must-carryverplichting start; overwegende dat onduidelijkheid bestaat of dit het geval is waardoor de NLPO/lokale omroepen soms dubbele kosten moet betalen; verzoekt de regering bij een volgende wijziging van de Mediawet mee te nemen dat volstrekt helder wordt gemaakt dat de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen beperkt zijn tot de doorgiftekosten aan de Mediahub, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor OCW n.a.v. de brief van oud-studenten van de EIUAS m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek van de vaste commissie voor OCW n.a.v. de brief van oud-studenten van de EIUAS m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS Brief regering begroting financiën Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 augustus 2019 Hierbij zend ik u op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van de brief van oud-studenten van de EIUAS m.b.t. de gang van zaken bij opzetten nazorgtraject EIUAS, mijn reactie op deze brief1. ...