Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

233 resultaten

Motie van het lid Van Raan over versnellen van de eiwittransitie (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Van Raan over versnellen van de eiwittransitie Motie begroting financiën Nr. 76 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de markt voor plantaardige producten sterk groeit; constaterende dat het kabinet streeft naar een eiwittransitie; constaterende dat in de koksopleidingen animo en ruimte bestaat voor het versnellen van de door het kabinet gewenste eiwittransitie; constaterende dat de SBB alle mbo-opleidingen gaat doorlichten op duurzaamheid; verzoekt de regering, de SBB-doorlichting te benutten om te inventariseren hoe de koksopleidingen verder kunnen bijdragen aan het versnellen van de eiwittransitie en de doorlichting daarvan binnen redelijke tijd aan de Kamer te sturen, dan wel dat in delen te doen – zulks naar inzicht van de Minister – indien geen eindtijd van de inventarisatie gegeven kan worden en het niet in de verwachting ligt dat deze binnen redelijke termijn beschikbaar komt, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Geluk-Poortvliet over ondersteuning van vrijwilligers bij bestuurstaken (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Geluk-Poortvliet over ondersteuning van vrijwilligers bij bestuurstaken Motie begroting financiën Nr. 100 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 19 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat 40% tot 60% van het werk in de erfgoedsector wordt gedaan door vrijwilligers; overwegende dat het werk van vrijwilligers met praktische ondersteuning kan worden vergemakkelijkt; verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de mogelijkheden voor opleiding of kennisverdieping, juridische en bestuurskundige ondersteuning bij bestuurstaken of hulp bij het doen van fondsaanvragen voor vrijwilligers kunnen worden versterkt en de Kamer daarover voor 1 maart 2019 te informeren, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rog c.s. over de samenwerking tussen Ouders & Onderwijs en de ouderverenigingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog c.s. over de samenwerking tussen Ouders & Onderwijs en de ouderverenigingen Motie begroting financiën Nr. 180 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. ...

Amendement van het lid Rog c.s. ter vervanging van nr. 38 over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom (Dossier 35000-VIII)
Amendement van het lid Rog c.s. ter vervanging van nr. 38 over budget voor het lerarentekort en extra zij-instroom Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 115 AMENDEMENT VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf Motie begroting financiën Nr. 45 MOTIE VAN HET LID ÖZDIL C.S. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over dekking voor het waarderen van vso-leraren volgens de cao voortgezet onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over dekking voor het waarderen van vso-leraren volgens de cao voortgezet onderwijs Motie begroting financiën Nr. 72 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van oordeel dat leraren in het voortgezet speciaal onderwijs in de eerste plaats voortgezet onderwijs bieden en het daarom eerlijker is als zij onder de desbetreffende cao zouden vallen; constaterende dat er 20 miljoen euro nodig is om mogelijk te maken dat de vso-leraren naar de cao voor het voortgezet onderwijs worden gewaardeerd; verzoekt de regering, om hiervoor komend jaar te zoeken naar dekking, bijvoorbeeld bij onderbesteding, en zonder daarbij het budget voor de lerarenbeurs aan te tasten, en hier bij de Voorjaarsnota op terug te komen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek commissie om aanvullende informatie over de raming en realisatie van studenten in het hoger onderwijs (ho) en de raming en realisatie van de studiefinanciering (SF) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie om aanvullende informatie over de raming en realisatie van studenten in het hoger onderwijs (ho) en de raming en realisatie van de studiefinanciering (SF) Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2018 Met deze brief beantwoord ik het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Media, om aanvullende informatie over de raming en realisatie van studenten in het hoger onderwijs (ho) en de raming en realisatie van de studiefinanciering (SF). ...

Motie van het lid Westerveld over een herziening van het onderwijsresultatenmodel (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Westerveld over een herziening van het onderwijsresultatenmodel Motie begroting financiën Nr. 156 MOTIE VAN HET LID WESTERVELD Voorgesteld 17 januari 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat bij de beoordeling van scholen wordt gekeken naar leerresultaten; overwegende dat dit kan bijdragen aan een situatie waar rendementen centraal staan en niet de leerling en dit leidt tot extra stress en werkdruk bij leerlingen; overwegende dat leerlingen het recht hebben om keuzes te maken die achteraf gezien anders uitpakken dan gedacht; overwegende dat in het onderwijs het belang van de leerling voorop moet staan en niet de cijfers; verzoekt de regering, in overleg met de onderwijsinspectie te treden om te bezien of een herziening van het onderwijsresultatenmodel kan leiden tot minder rendementsdenken bij scholen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Rog c.s. over het subsidiebedrag voor de dienstverlening van ouderorganisaties (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog c.s. over het subsidiebedrag voor de dienstverlening van ouderorganisaties Motie begroting financiën Nr. 181 MOTIE VAN HET LID ROG C.S. ...

Motie van het lid Rog over ondersteunen van het RespectPact (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Rog over ondersteunen van het RespectPact Motie begroting financiën Nr. 52 MOTIE VAN HET LID ROG Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat een respectvolle samenleving zonder vormen van intolerantie en onverdraagzaamheid zoals antisemitisme, islamofobie, homofobie en radicalisering permanent onderhoud en vernieuwing vergt; overwegende dat tal van organisaties, zoals de Respect Education Foundation (de coördinator van de Week van Respect), het Nationaal Comité 4 en 5 mei en MasterPeace educatief lesmateriaal ontwikkelen en voornemens zijn om hun aanbod te bundelen en af te stemmen in een RespectPact, zodat scholen en docenten op basis van hun behoefte laagdrempelig gebruik kunnen maken van het beschikbare educatieve lesmateriaal; verzoekt de regering, om in het kader van de burgerschapsopdracht van het onderwijs het RespectPact te ondersteunen en rijksbreed aandacht te vragen voor de Week van Respect, zodat daarmee een gebundeld en blijvend aanbod meer scholen, docenten en scholieren in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs bereikt en de impact vergroot, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Kwint en Van den Hul over heroverweging van het wetsvoorstel digitale publicatie algemene bekendmakingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Kwint en Van den Hul over heroverweging van het wetsvoorstel digitale publicatie algemene bekendmakingen Motie begroting financiën Nr. 128 MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN VAN DEN HUL Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat dit kabinet het wetsvoorstel digitale publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen ter consultatie heeft voorgelegd waarin een grotere focus ligt op het digitaal bekendmaken van publicaties; constaterende dat dit tot gevolg heeft dat bekendmakingen niet meer verplicht via lokale huis-aan-huisbladen hoeven te geschieden; overwegende dat dit voor de huis-aan-huisbladen een forse aderlating kan betekenen, en dat digitale bekendmakingen minder toegankelijk zijn voor mensen die digitaal niet zo vaardig zijn; verzoekt het kabinet het wetsvoorstel in ieder geval op dit punt te heroverwegen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over de positie van makers en medewerkers (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over de positie van makers en medewerkers Motie begroting financiën Nr. 134 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN WESTERVELD Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat makers en medewerkers bij omroepen vaak in onzekere arbeidsverbanden zitten; overwegende dat ook de diversiteit, zowel in redacties als in de programmering van de omroepen, essentieel is om alle groepen in de samenleving te vertegenwoordigen en aan te spreken; verzoekt de regering, in haar visiebrief de positie van makers en medewerkers alsook een visie op meer diversiteit op te nemen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 23 over vijfhonderdduizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 23 over vijfhonderdduizend euro extra subsidie voor het Dienstencentrum GVO en HVO Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 119 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 23 Ontvangen 3 december 2018 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000). ...

Motie van de leden Van den Hul en Kwint over de compensatie van de renteverhoging op studieleningen niet ten koste laten gaan van de onderwijsbegroting (Dossier 35000-VIII)
Motie van de leden Van den Hul en Kwint over de compensatie van de renteverhoging op studieleningen niet ten koste laten gaan van de onderwijsbegroting Motie begroting financiën Nr. 198 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN HUL EN KWINT Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 17 juni 2019 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat onder grote maatschappelijke druk de renteverhoging van studieleningen is ingetrokken, en 14 maart jongstleden 40.000 mensen op het Malieveld demonstreerden voor meer in plaats van minder investeringen in het hele onderwijs; constaterende dat na de zomer van 2019 op grond van kabinetsbreed overleg wordt voorgesteld hoe de misgelopen inkomsten als gevolg van de ingetrokken renteverhoging op studieleningen worden gecompenseerd; verzoekt de regering, de compensatie van de renteverhoging op studieleningen niet ten koste te laten gaan van de onderwijsbegroting, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als uitgangspunt hanteren dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-144) (Dossier 35000-VIII)
Gewijzigde motie van de leden Rog en Bisschop over als uitgangspunt hanteren dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn (t.v.v. 35000-VIII-144) Motie (gewijzigd/nader) begroting financiën Nr. 147 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN ROG EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 144 Voorgesteld 20 december 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schoolleiders een belangrijke gesprekspartner kunnen zijn in het inspectietoezicht maar dat in de praktijk nogal eens de gedachte lijkt te bestaan dat zij met de bestuursgerichte aanpak buitenspel staan; overwegende dat de wet als het bestuur van de school het bevoegd gezag benoemt en dat het bevoegd gezag bepaalt hoe de bestuurlijke taak wordt ingevuld en uitgevoerd; verzoekt de regering als uitgangspunt te hanteren dat ook schoolleiders bij het bestuursgerichte toezicht gesprekpartner kunnen zijn, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Reactie op verzoek commissie over het ontvangen van een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs (Dossier 35000-VIII)
Reactie op verzoek commissie over het ontvangen van een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs Brief regering begroting financiën Nr. 189 BRIEF VAN MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 juni 2019 De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de wens geuit om gelijktijdig met de onderwijsorganisaties en de pers een embargo-exemplaar van de Staat van het Onderwijs te mogen ontvangen. ...

Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2019, over de oproep van een schoolbestuur om naar de meetup van Jesse Klaver te gaan (Dossier 35000-VIII)
Reactie op het verzoek van het lid Baudet, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 februari 2019, over de oproep van een schoolbestuur om naar de meetup van Jesse Klaver te gaan Brief regering begroting financiën Nr. 185 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS EN MEDIA Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2019 Tijdens het ordedebat op 7 februari 2019 heeft het lid Baudet (FvD) mij verzocht om een schriftelijke reactie inzake de uitnodiging van de rector van het Haagse Montessori Lyceum aan al haar leerlingen om een meet-up van GroenLinks te bezoeken (Handelingen II 2018/19, nr. ...

Motie van het lid Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas Motie begroting financiën Nr. 33 MOTIE VAN HET LID BEERTEMA Voorgesteld 1 november 2018 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de aanwezigheid van mobiele telefoons in de klas een negatieve uitwerking heeft op het onderwijsleerproces; constaterende dat leraren daardoor onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het bewaken van de orde en het genereren van aandacht voor de lesinhoud; verzoekt de regering, om een verbod op mobiele telefoons in te stellen in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen (Dossier 35000-VIII)
Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen Motie begroting financiën Nr. 98 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. ...

Reactie op motie van het lid Westerveld over afspraken zodat de overheidsbijdrage de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt (Kamerstuk 35000-VIII-170) (Dossier 35000-VIII)
Reactie op motie van het lid Westerveld over afspraken zodat de overheidsbijdrage de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt (Kamerstuk 35000-VIII-170) Brief regering begroting financiën Nr. 172 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 maart 2019 Op 19 maart jl. heeft het lid Westerveld (GroenLinks) tijdens het VSO nadere informatie ruimtebrief (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 159) in debat met de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media een motie (Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 170) ingediend die de regering verzoekt om, net zoals bij het ova-convenant in de zorg, afspraken te maken zodat de overheidsbijdrage minimaal de arbeidskostenontwikkeling in de markt volgt. ...