Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

245 resultaten

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 23 januari 2012. ...

Motie Paulus Jansen over een aanvullende evaluatie Crisis- en herstelwet (Dossier 32127)
Motie Paulus Jansen over een aanvullende evaluatie Crisis- en herstelwet Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 150 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN Voorgesteld 26 januari 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende, dat artikel 5.9a van de Crisis- en herstelwet een evaluatie voorschrijft binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de wet; overwegende, dat de regering de Kamer de Rapportage praktijkervaringen Crisis- en herstelwet – Evaluatie 2010–2011 heeft aangeboden; van mening dat deze rapportage niet voldoet aan het criterium van onafhankelijkheid en evenmin voorziet in een evaluatie van alle relevante effecten van de wet; verzoekt de regering binnen zes maanden een aanvullende evaluatie van de wet te laten uitvoeren door het Planbureau voor de Leefomgeving, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake de regeling voor het vergunningvrij maken van projecten (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake de regeling voor het vergunningvrij maken van projecten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 69AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IIn artikel 3.5, onderdeel H, punt 2, onderdeel b, vervalt de aanduiding « en 19kd».IIArtikel 3.8, onderdeel Ia, wordt als volgt gewijzigd:AArtikel 19kd vervalt.BIn artikel 19kf vervalt «, indien artikel 19kd niet van toepassing is,».IIIIn artikel 3.10, onderdeel B, punt 2, vierde lid, vervalt «, en 19kd van die wet,».IVIn artikel 3.12, onderdeel B, punt 3, tiende lid, vervalt «, en 19kd van die wet».ToelichtingHet voorstel tot aanpassing van de Natuurbeschermingswet 1998 leidt wat de voorgestelde regeling voor het vergunningvrij maken van projecten en andere handelingen van nationaal belang alsmede wat de regeling van de zorgplicht inzake bestaand gebruik betreft, tot hiaten in de implementatie van artikel 6, tweede en derde lid, Habitatrichtlijn. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijftiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (vijftiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 2 januari 2017. ...

Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van Vliegveld Eindhoven uit de bijlage (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het schrappen van Vliegveld Eindhoven uit de bijlage Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie luchtvaart natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 24AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen op 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage II, onderdeel D, vervalt nummer 3.ToelichtingOp basis van de prognoses die dhr. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (elfde tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (elfde tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 212 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Ontvangen ter Griffie op 24 juni 2015. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake handhaving van de huidige mer regelgeving (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake handhaving van de huidige mer regelgeving Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 64AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IArtikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:ADe aanduiding «1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32127)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 7NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 28 oktober 2009Met belangstelling heeft de regering kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat. ...

Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de lex silentio (Dossier 32127)
Amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink over de lex silentio Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 26AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINKOntvangen 5 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Aan artikel 1.12 worden twee leden toegevoegd, luidende:4. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake procedures waar een natuurtoets voor nodig is (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake procedures waar een natuurtoets voor nodig is Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 61AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijlage I vervalt onderdeel 7.4.ToelichtingHet versnellen van alle procedures waar een natuurtoets voor nodig is, draagt niet bij aan het waarborgen van de natuur, en draag ook niet bij aan de duurzaamheid. ...

Motie van het lid Albert De Vries over het experiment met Keurmerk Garantiewoningen (Dossier 32127)
Motie van het lid Albert De Vries over het experiment met Keurmerk Garantiewoningen Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 185 MOTIE VAN HET LID ALBERT DE VRIES Voorgesteld 27 maart 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat bij het experiment met Keurmerk Garantiewoningen (artikel 7j) de gemeenten geen rol meer hebben in de kwaliteitsborging en het bouwtoezicht; overwegende dat hiermee wordt vooruitgelopen op de kabinetsplannen tot privatisering van de kwaliteitsborging en het bouwtoezicht; overwegende dat de Kamer meerdere moties heeft aangenomen die de regering vragen om de aan haar voorstellen ten grondslag liggende doelstellingen via andere wegen dan privatisering te realiseren; overwegende dat de Kamer pas op 27 maart voor de eerste keer debatteert over de kabinetsplannen; verzoekt de regering, het experiment met het vervallen van de gemeentelijke bouwtoets bij Keurmerk Garantiewoningen (artikel 7j) niet in de achtste tranche toe te voegen aan de Crisis- en herstelwet, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Amendement van het lid Ouwehand inzake de lex silencio voor aanlegbesluiten (Dossier 32127)
Amendement van het lid Ouwehand inzake de lex silencio voor aanlegbesluiten Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 65AMENDEMENT VAN HET LID OUWEHANDOntvangen 12 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:IHoofdstuk I, afdeling 4, vervalt.IIBijlage III vervalt.ToelichtingDe lex silencio voor aanlegbesluiten werkt onzorgvuldige besluitvorming in de hand. ...

Motie Roemer over de aanpak van de vertragende werking van het huidige grondbeleid (Dossier 32127)
Motie Roemer over de aanpak van de vertragende werking van het huidige grondbeleid Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 101MOTIE VAN HET LID ROEMERVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat het kabinet een van de grootste vertragende factoren van bouw tijdens de crisis vermijdt, namelijk het huidige grondbeleid;van mening, dat het kabinet hier een kans laat liggen om structureel een oplossing te bieden voor deze vertragende factor;verzoekt de regering nog vóór de Voorjaarsnota met een voorstel van wet te komen om de vertragende werking van het huidige grondbeleid aan te pakken,en gaat over tot de orde van de dag.Roemer ...

Derde nota van wijziging (Dossier 32127)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 120DERDE NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 17 november 2009Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:AIn artikel 2.3, negende lid, wordt «artikel 2.3, derde lid» vervangen door: artikel 2.3, vijfde lid.BIn artikel 2.5, onderdelen c en d, wordt «wordt verstaan» vervangen door: verstaan.CArtikel 2.6, zevende lid, wordt als volgt gewijzigd:1. ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. (Dossier 32127)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. ...

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) (Dossier 32127)
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negentiende tranche) Brief regering organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Ontvangen ter Griffie op 22 februari 2019. ...

Motie van het lid Ouwehand over het project Rotterdamsebaan (Dossier 32127)
Motie van het lid Ouwehand over het project Rotterdamsebaan Motie organisatie en beleid ruimte en infrastructuur Nr. 159 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 25 april 2012 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de gemeente Den Haag zonder vooroverleg met de andere betrokken gemeentes de Rotterdamsebaan heeft aangemeld voor plaatsing op bijlage II van de Crisis- en herstelwet; constaterende dat er recent een bemiddelingstraject tussen de betrokken gemeentes is afgerond over dit project en de gemeenteraden nog moeten instemmen met de bestuurlijk gekozen variant; constaterende dat de Rotterdamsebaan dwars door de Vlietzone, de groene long van de regio Haaglanden, is gepland; overwegende dat de bestuurlijk gekozen variant zal leiden tot geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit voor bewoners in Park Leeuwenbergh, aangezien hierdoor 37 000 motorvoertuigen per etmaal langs hun achtertuin zullen rijden; verzoekt de regering, het project Rotterdamsebaan uit bijlage II van de Crisis- en herstelwet te halen, en gaat over tot de orde van de dag. ...

Motie Aptroot over voorstellen voor aanpassing van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu (Dossier 32127)
Motie Aptroot over voorstellen voor aanpassing van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu Motie bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 92MOTIE VAN HET LID APTROOTVoorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 16 november 2009De Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat de Crisis- en herstelwet de Nederlandse economie sneller en sterker uit de economische recessie moet laten komen;constaterende, dat dit wetsvoorstel dat doel met name wil bereiken door tijdelijk onder meer wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu opzij te zetten;overwegende, dat er in grote delen van Nederland nauwelijks ontwikkeling en bouw mogelijk is en voortbestaan van bestaande bedrijven wordt bedreigd door wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu;spreekt als haar mening uit dat dit een ongewenste situatie is en dat de wet- en regelgeving aangepast moet worden;verzoekt de regering om de Kamer binnen zes maanden voorstellen voor te leggen voor aanpassing van de wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu waardoor werken, wonen en recreëren, waar dat nu gebeurt, ook in de toekomst mogelijk blijven,en gaat over tot de orde van de dag.Aptroot ...

Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 59 over de ontwikkelignsgebieden (Dossier 32127)
Gewijzigd amendement van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink ter vervanging van nr. 59 over de ontwikkelignsgebieden Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid provincies ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 131GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 59Ontvangen 17 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:Na artikel 2.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:Artikel 2.3a1. ...

Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van wegproject A1/A6/A9 (Dossier 32127)
Amendement van het lid Vendrik over het laten vervallen van wegproject A1/A6/A9 Amendement bestuur bouwnijverheid economie energie natuur en milieu organisatie en beleid ruimte en infrastructuur spoor verkeer waterkeringen en waterbeheer waterschappen weg 32 127Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)nr. 21AMENDEMENT VAN HET LID VENDRIKOntvangen 4 november 2009De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In bijalge II, onderdeel E, vervalt nummer 2.ToelichtingDe verbreding van de A1, de A6 en de A9 is in 2007 in studie genomen, als alternatief voor een directe verbindingsweg tussen de A6 en de A9. ...